7, మే 2009, గురువారం

ప్రణవ నాద మహిమ

ప్రణవ నాద మహిమ ;;;;; '''''''''''' నామము ఏదైన నేమి-కీర్తన ఏదైన నేమి?! పదే పదే "ఓం"అనుచు-పలుకవే!ఓ మనసా! ప్రణవ నాద మననములో -తనియుమా!మైమరచీ!! // శ్రీ వాణి కొన గోటిని-కచ్ఛపి వీణియపైన సుతారముగ కదలుచున్న-నాద బింబ మిదే కదా! ఆ నాద బ్రహ్మ మిదే!ఇదే! // విష్ణు తనయుని జన్మ స్థలమిది సహస్ర దళ యుత ఆది పద్మము; జ్~ఞాన మధువు ఉప్పొంగు చున్నది గ్రోలవె,హృదయమా! ఇదే తరుణము! // కోరస్;; '''''' ఓం ఒం ఒం ; మది తుమ్మెద గ్రోలుతోంది; ఓం జ్ఞానము సారము; పరమానంద స్వరూపము; కను గొను మనసుదే,ఈ భాగ్యము! // '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

కీర్తనలు నెల కొనాలి!

మననము చేయుము,ప్రణవ నాదమును;;;; '''''''''''''''''''''''''' .............. లి;కీర్తనలు నెల కొనాలి!;;;;; '''''''''''';; మిత్రమా! శ్రవణేంద్రియాలూ,హృదయమూ ; ఇంకా అలాగే,అలాగ ఎండిన బీడుల్లాగ ఉన్నాయేమిటి?! భగవత్ కృపా భావనా వాహినులను ప్రవహించనీయి! కీర్తించు!కీర్తించు! దైవమును కీర్తించు! చెట్టు వ్రేళ్ళు ఎంత లోతుగా దూసుకు వెళతాయో అంత ఎత్తుకి ఆ అంబరంకేసి; ఎదుగుతూ సాగ గలుగుతూన్నది పాదపము! ** పెరిగే కొలదీ తన శాఖలను విస్తరిస్తూ దిశలనంటికీ పల్లవ,ఫల,పుష్ప పరిమళాలను గాలి దోసిళ్ళతో పంచుతూంటుంది. పాయలు పాయలుగా సాగుతూ, ప్రవాహాలు సారవంతమైన ద్వీపాలను నిర్మిస్తాయి. సంకీర్తనా మాధుర్యాన్ని కర్ణేంద్రియాలు గ్రోలినపుడే హృదయం'సస్య కేదార క్షేత్రంగా విరాజిల్లుతుంది. భక్తితో స్తుతి చేయి!భజన చేయి!కీర్తించు! తనివారా కీర్తనా సంరంభ పారవశ్యములో ఓలలాడు! "దైవ తాదాత్మ్య అనుభూతి అనిర్వచనీయమైనదనీ బోధ పరచుకున్నప్పుడు! నిఖిల జగము నీ మానస సీమలో వికసిస్తుంది! భజన చేయి! భజన చేయి! భజన చేయుమోయీ! ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

మననము చేయుము,ప్రణవ నాదమును

మననము చేయుము,ప్రణవ నాదమును;;;;
'''''''''''''''''''''' 
(చేతన,2007 లో ప్రచురణ);;;;; 
'''''''''''''''''''''''  
పెదవుల డోలలలోన ; 
ఊగనీయరా నాద బ్రహ్మం!;
ఓం!ఓం! ఓంకారం!;
ఓం...........3 //
 
కేంద్ర బిందువు ; 
'నాభీ'నుండి బయలు దేరగా; 
గళము మార్గమున పయనము చేయుచు; 
విచ్చేయునురా నాద బ్రహ్మం!;
అదియే అదియే ఓంకారం; 
ఓం,,,,,,,, 3 //  

నాలుకపైన చిత్తడిఒ ఆటలు; 
బుడి బుడి నడకలు,
పరుగులు అవగా; 
క్రీడించురా నాద బ్రహ్మము; 
తనువే అగును మేఘ మల్‌హారము  
ఓం................ //