28, నవంబర్ 2010, ఆదివారం

భూమి నేడు సరసు ఆయెను

నా ప్రియ భామ
నడయాడు ప్రతి జాడ
ఆనంద సీమలకు
ఎత్తి పట్టిన గొడుగు ;
ఋతు రాణి చేసేను పర్యవేక్షణలు
“కొలను/ సరసును విడిచి

అన్ని తామరలు ధరణి పయి
నిట్లుఎటుల మొలిచేనని?”
అచ్చెరువు నందినది నారి!“
అవి నీ అడుగు జాడలె! చెలియ!
పుడమి ఇపుడుపద్మాకరమ్మాయె!
అంతె సుమ్మీ!”

**********************

26, నవంబర్ 2010, శుక్రవారం

ఈ జీవితం నీకే సొంతం


ఒక్క సారిగా ఎగురుతూన్న
కలల విహంగాలతో
నా నిద్రా విను వీధి క్రిక్కిరిసి పోయింది
కిల కిలా రావాల సందడిలో
ఏవేవో ఊసులు వెల్లువెత్తుతున్నాయి

తారకల మిల మిలల మధ్య
నింగి నుంచి నేలకు
సుతి మెత్తగా జారుతూన్న
పొగ మంచుల తెలి వలపు తెరలు
అందాలకు నెలవులై
కను విందు చేస్తూన్నాయి

ప్రేయసీ!
నీ క్రీ గంటి చుపుల కులాలయంలో చిక్కుకున్న
నా హృదయమొక బంగారు పిచ్చుక

అందుకే
దరహాసినీ!
ఈ జీవితం నీకే సొంతం.

*****************************
published -
ఆంధ్ర భూమి, monthly
April 2008

24, నవంబర్ 2010, బుధవారం

వింటికి నారి


ఇక్షు దండ ధనుర్ధారి, మదనుడు నేడు చెలియ!
" నీదు ముత్యాల పలు వరుసలను
తనదు వింటికి నారి – గా’ గైకొన్నాడు;
భళిర! బహు గడుసు వాడు - వాడు!

మరల ఆట్టె శ్రమ లేకుండ –
“నీదు మందహాసమ్ములనె –
విరి తూపులుగ పొంది
పొందికగ శర సంధానముల నేర్చి,
ప్రావీణ్యమును సాధించినాడు,
చూడుమీ చోద్యమ్ములను ప్రమద!

++++++++++++++++++++++