17, ఏప్రిల్ 2011, ఆదివారం

నిరంతర కృతజ్ఞతాంజలి


నీ కాటుక కన్నుల సీమలలో; నే వెన్నెలనై పచరించుదును;నా ఊహల కలువల కానుకలు ; విరబూసే చోటిది, ఓ పడతీ!ఈ భాగ్యము నీ వర దానము కాక ; వేరెన్నటికీ కానె కాదు;అందుకె జవ్వని! ఈ దాసుడు నీకొసగును కై మోడ్పులును,సదా సదా. 

                   (ఇది నిరంతర కృతజ్ఞతాంజలి )  

           &&&&&&&&&&&&&&&&&&

nI kaaTuka kannula siimalalO; nE vennelanai pachariMchudunu;naa Uhala kaluvala kaanukalu ; virabUsE chOTidi, O paDatI!I BAgyamu nI vara daanamu kaaka ; vErennaTikI kaanE kaadu;aMduke javvani! I daasuDu nIkosagunukai mODpulanu,sadaa sadaa.

idi niraMtara kRtaj~nataaMjali   ;;;;;