1, అక్టోబర్ 2011, శనివారం

కనులు బొమ్మల తెరలు


నీలాల కన్నులేల-
లాల పోసుకుంటూన్నవి?! ||


హిమబిందుల బొత్తులు 
అవి - 
మంచి మంచు ముత్యాల రాసులు – 
అవనీ తల తలంబ్రాలు- 
ఇలకు ఈ ముత్యాల కానుకలు- 
ఆనందబాష్పాలు     ||
ఇంత చక్కని బొమ్మలకు
నయనమ్ములు యవనికలు
(= బొమ్మ తెరలు)
కనుకనే
నీలాల కన్నులు 
ఈ లీలగ -
ఆనందబాష్పాల 
తానాలు ఆడేను 
లాల పోసుకొనేను ||


[కనులు బొమ్మల తెరలు]
;


అలుకల శోభల అమూల్య కాన్కలు
జవ్వని కేలనొ కినుక కలిగినది!
నా మదిలోన కలవరమాయెను;

మిన్నుల వెన్నెల పరదాలందున- 
దోబూచాడే ఓ శశాంకుడా!
మిలమిలలాడే జాబిల్లీ!- 
చెలియ కులుకుల- రోష్నీలోన  
చక్కగ దూరగ వస్తున్నావా?

దూరినంతనే చేరువవుదువా?


చిన్ని పాపగా మారాం చేస్తూ;
దూరాలన్నిటి - చెరిపేసేసి
చేరువ ఐతివి తనకు లిప్తలో! 
నీ టక్కరితనము ఔరౌరా! 
బల్ చమత్కారమే!....


అలిగిన సఖియా! 
నీదు అలకలు,
అలకల కులుకులు 

క్షీణించిన ఆ ఇందుబింబముకు
వెలవెలబోయే పదారు (చంద్ర) కళలకు
వేయి శోభల వరములిచ్చినవి ||  
  
@@@@@@@@@@@@@@@@[సుందరి కినుకలు- కానుకలు
   జాబిలి కొసగిన అమూల్య కాన్కలు కాంకలు
అలుకల శోభల అమూల్య కాన్కలు ; 
;  


పగలును ఓదార్చు రాత్రి


; dark hair = night  ;

అలివేణీ కుంతలమ్ముల శోభల 
నేమని వర్ణించుదును?
అవనిని ఉన్న పదములు చాలవు. 
నీలవేణీ కేశ గృహమున; 
నివసించాలని "కాల ప్రయత్నము"!  
శూన్యము కాస్తా ఎటులో గాని- 
తపసు ఫలించీ, 
ఇంచక్కా -  
తన తనువునె - "తమసు"గ మార్చుకున్నది, 
రేయిగ అగును అంబరము;
కాలములోన అర్ధభాగమై, 
పగలును బుజ్జగించుచునూ,
ఇదేమి వింత?
విడ్డూరముగా భలే తమాషా, జరిగినది ||

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


[పగలును ఓదార్చు రాత్రి]
;