18, సెప్టెంబర్ 2012, మంగళవారం

దండములు విఘ్నేశా!


ఉండ్రాళ్ళ గణపతీ! దండాలు స్వామీ!
వేనోళ్ళ పొగడుదుము, మనసారా నిన్నే!           || 
;
దంతమును ఘంటముగ చేసుకొన్నావు
ఘడియలో “జయమ్” రాసి పెట్టావు
విలాసముగ తొండమును ఊపుతూ నవ్వేవు     ||
;
“మహా భారతము” గొప్ప ఇతిహాసము
లోకములకు అందుట నీ చేతి చలువయే!
అని మురిసె వ్యాస ముని; ఔరా! నీ మహిమలు  ||  

***************************************;


     అందరికీ వినాయక చతుర్ధి శుభాకాంక్షలు!