14, జనవరి 2015, బుధవారం

శుభగీత PONGAL దీవెనలు

ధాన్య లక్ష్మీ శోభ; గృహములకు కళకళలు; 
అందరికి మోదములు; ఆకాంక్ష తళతళలు || 

శ్రీవిష్ణుదేవేరి కురిపించు ఊసులను;
కుశలము నుడువుచూ  విచ్చేసెను ధరకు;            
పౌషమాసపు కొంగు ముడిలోన
భద్రముగ తెచ్చేను బంగారములనెల్ల ||

ముంగిట్లొ కోలములు, రంగవల్లికలు
ఈ జగతి ఎల్లెడల వన్నె శోభల్లు  
ఉత్తరాయణ వేళ ; పదునాల్గు భువనములు
మోహనాకృతి దాల్చు మంచి శుభఘడియలు ||     

               హ్యాపీ పొంగల్ !!!!! Happy PONGAL!!!!!!!
  హ్యాపీ పొంగల్ !!!!! Happy PONGAL