22, జూన్ 2015, సోమవారం

హారంలో దారం

ఎన్నో ఊహలకు ఊయెల ఈ నా చిట్టిమనసు  
ఎన్నెన్నో దృశ్యాలకు డోలలు నా కళ్ళు
జవ్వనీ! 
అటు ఊహలూ, ఇటు దృశ్యాలూ
'నీవు ' అనే వర్ణాలతో; రాగరంజితమై 
ఆవిష్కృతమౌతూన్న దృశ్యం మాత్రం నిత్యనూతనం!  
అది - ఆచంద్రతారార్కం అజరామరం ఔతూన్న
గతకాల, వర్తమాన, భవిష్యత్; 
త్రికాలముల మణిపూసలనుండి; 
ఎడతెగక తిరుగుతూ పట్టి ఉంచుతున్న బంగారు దారము.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
 
(ఆటిన్ కవితలు - 1)
 రచన - కాదంబరి పిడూరి 

 lamp stands 


#*************************************, # 
 అఖిలవనిత
Pageview chart 31538 pageviews - 786 posts, last published on Jun 16, 2015
Create new postGo to post listView blog
కోణమానిని తెలుగు ప్రపంచం
Pageview chart 58908 pageviews - 1017 posts, last published on May 2, 2015 - 7 followers
Create new postGo to post listView blog [59269] 
Telugu Ratna Malika
Pageview chart 4403 pageviews - 126 posts, last published on Jan 14, 2015