27, జులై 2016, బుధవారం

తేజస్వినీ! స్వప్న తారకలు ఇవి!

 కవిత - 1 ;- 
నీ చిరునవ్వులలో ఏమున్నదో గాని ; 
మున్ను పాతాళ అగాధాలలో 
ఎక్కడో ఉన్న చందమామ ; 
కడలిలో నుండి పైకి ఉరికి వచ్చాడు , 
నీ మృదు దరహాసంలో 
ఏమున్నదో గాని నెలవంక  - 
ఒడలంతా పులకింతలై ; 
నిండు పున్నమిగా విస్తరించాడు ; 
మందస్మిత వదనా! 
జ్యోత్స్నా చంద్రికలను మించిన 
నీ చిరునగవుల కాంతి నుండి ; 
కొంచెం వెన్నెలను నాకూ ఇస్తావా!?  

========= ,  కవిత - 1 ;- #

nee chirunawwulalO EmunnadO gaani ; 
munnu paataaLa agaadhaalalO 
ekkaDO unna  chamdamaama ; 
kaDalilO numDi paiki uriki wachchADu , 
nee mRdu darahaasamlO 
EmunnadO gaani ; nelawamka  - 
oDalamtA pulakimtalai ; 
nimDu punnamigaa 
wistarimchADu ;
mamdasmita wadanA! 
jyOtsnaa chamdrikalanu mimchina 
nee chirunagawula kaamti numDi ; 
komchem wennelanu naakuu istaawaa!? 

*********************;
                       కవిత - 2;- 
నీలవేణీ! 
నీ కురుల తిమిర ధూళిలో ఏమున్నదో గానీ ; 
హేమంతం - మసక మంచు 
తెరల పరదాలను నీకు వేస్తున్నది , 
దిష్టి తగలనీకుండా! 
కొలనుల 
జలకాలాడి వచ్చిన వేళలలో ;
'వేకువ ' 
తడి ఆరని నిడుపాటి నీ కేశములకు ; 
సుతి మెత్తని తొలి కిరణాలతో - 
సాంబ్రాణి ధూపం వేస్తూన్నది ; 

=============================,
;                kawita - 2;- 
neelawENI! nee kurula timira dhULilO 
EmunnadO gaanii ; 
hEmamtam - masaka mamchu 
terala paradaalanu ; niiku wEstunnadi , 
dishTi tagalaneekumDA! 
kolanula jalakAlADi wachchina wELalalO ; 
'wEkuwa ' 
taDi aarani ; niDupATi nee kESamulaku ; 
suti mettani toli kiraNAlatO - 
saambraaNi dhuupam wEstuunnadi ;  - 
;
******************;*********************
కవిత - 3 ;- 

నీ చిత్తరువు మౌనంగా ; 
ఏమి ఉత్తర్వులను జారీ చేసినదో ; 
ఏమో గానీ ; 
చిత్రంగా అతనునికి ఆకారం కలిగింది ; 
కేవలం నీ బొమ్మకు ఉన్న 
మహిమలను గురించి ; 
ఏమి వక్కాణము చేయగలను నేను!? 
ఓ లేమా! వయ్యారి భామా! 
నీ దివ్య సౌందర్య వ్రత ఆచరణతోనే కదా, మన్మధుడు - 
స్వ స్వరూపమును పొందాడు! 
మదనుని ఈ వైనం , 
లోకులకు బహు విచిత్రం! 
అతిశయోక్తులు కావు, 
లావణ్యవతి! 
నీ అందచందాలకు కల ఇంతటి శక్తి!     

==========================,

kawita - 3 ;- 

nee chittaruwu maunamgaa ; 
Emi uttarwulanu jaaree chEsinadO ; 
EmO gaanI ; 
chitramgaa atanuniki aakaaram kaligimdi ; 
kEwalam nee bommaku unna 
mahimalanu gurimchi ; 
Emi wakkaaNamu chEyagalanu nEnu!? 
O lEmaa! wayyaari bhaamaa! 
nee diwya saumdarya wrata aacharaNatOnE kadaa, 
manmadhuDu - 
swaswaruupamunu pomdaaDu! 
madanuni ii wainam , lOkulaku ; 
bahu wichitram! 
atiSayOktulu kaawu, 
laawaNyawati amdachamdaalaku ; 
kala imtaTi Sakti!  #   

******************, 
 కవిత - 4 ;-       

మదికి ఆహ్లాదాన్ని కలిగిస్తూన్న 
కలల పగడాలు ; 
స్వప్న ప్రవాళాలను ;
నా దోసిళ్ళ నిండుగా ; 
నింపుము చెలీ! 
గగనం ఆవలి అంచులకు  
సాగిపోతూ వెదజల్లుతాను ; 
నింగి - ఆ కలల కళలను 
మిలమిలలాడే నక్షత్రమాలలుగా ; 
తన మేనుకు హత్తుకుంటుంది ;  

===========================,  
kawita - 4 ;-

madiki aahlaadaanni 
kaligistuunna kalala pagaDAlu ; 
swapna prawALAlanu ;
naa dOsiLLa nimDugA ; 
nimpumu chelI! 
gaganam aawali amchulaku  
saagipOtuu wedajallutaanu ; 
nimgi - aa kalala kaLalanu
milamilalADE nakshatramaalalugaa ; 
tana mEnuku hattukumTumdi ; 

 ******************;   
కవిత - 5 ;- 

తేజస్వినీ! 
నింగికి ఒసగినావు నీవు ;
స్వప్న తారకలను, 
సరే! సరే! .......................

ఇప్పుడు నా విధి - 
అంబరమును ప్రాధేయ పడి, 
                అడుగుతాను ; 
తన నుండి చేబదులుగా 
చుక్కల పూవులను 
          తీసుకుంటాను నా కలలకు 
;
నా రాణికి; పూలజడలలోన ; 
ఆ నక్షత్ర మాలికలను అల్లుకుంటాను ; 
అవి చూసుకుంటూ - 
మురిసి పోతూండడమే 
మా ప్రేమికుల వంతు కదా!

==========================,  

kawita - 5 ;- 

tEjaswinI! 
nimgiki neewu ; 
osaginaawu swapna taarakalanu,
sarE! sarE! .......... 

ippuDu naa widhi - ambaramunu 
praadhEya paDi, aDugutaanu ; 
tana numDi chEbadulugaa 
chukkala puuwulanu 
tiisukumTAnu, naa kalalaku 
[rANiki; puulajaDalalOna ; 
aa nakshatra maalikalanu 
allukumTAnu ; 
awi chuusukumTU - 
murisi pOtuumDaDamE 
maa prEmikula wamtu kadA!

ళఌౡ ళళఌౡ ళళఌౡ ళ 

15, జులై 2016, శుక్రవారం

నా హృదయ సీమ

నీవు నా కళ్ళెదుట నిలువగానే ; 
నాకొక సత్యం బోధపడింది ప్రియా!   
ఇన్నినాళ్ళుగామౌనమనే గండశిలగా  
నిస్సారంగా ఉండిపోయాననే వాస్తవం!   
ఔను చెలీ! 
నాకిప్పుడే బోధపడింది

ఇప్పుడు తీపి బాధ కూడా ;  
గోరింటలై పండి ; 
అరుణవర్ణభరితమౌతూ ; 
అపరంజి శిల్పాల
      అనురాగాలను నెలకొల్పుతున్నాయి! 
వెన్నెల కళ్ళాపి చల్లుతున్న ఈ రేయికి ; 
  నీ మమతా వీక్షణాల ముగ్గులే 
    ఇవ్వవలసిన సుందర సమాధానాలు! - 

******************************, 
;
నా హృదయ సీమ
పి.కుసుమ కుమారి (హైదరాబాద్)
{ఆంధ్రభూమి సచిత్ర మాస పత్రిక *52* జూలై 2009
;
=====================================;
,
inninALLugaamaunamanE gamDaSilagA 
naa hRdaya seema ;- neewu naa kaLLeduTa niluwagAnE ; 
naakoka satyam bOdhapaDimdi , priyA! 
inninALLugaamaunamanE gamDaSilagA ; 
nissaaramgaa umDipOyAnanE wAstawam!   aunu  
chelii! naakippuDE bOdhapaDimdi
ippuDu tIpi bAdha kUDA ;  gOrimTalai pamDi ; 
/ warNabharitamautuu ; aparamji 
Silpaala ; anuraagaalanu nelakolputunnaayi! 
wennela kaLLApi challutunna ii 
rEyiki ; nee mamataa weekshaNAla muggulE 
iwwawalasina sumdara samAdhAnaalu! - 

******************************, 

pi.kusuma kumaari (haidarAbAd)
{AmdhrabhUmi sachitra mAsa patrika *52* jUlai 2009  
;

8, జులై 2016, శుక్రవారం

అనుభవైకవేద్య సుధా రస స్వీకారము

నన్ను వదలి ; 
ఆమె - 
నిర్దాక్షిణ్యంగ వెడలినది, 
శిఖరము కొస పైకి; 
;
పర్వతశృంగము నుండి ; 
ఇటు ధూళిని విసిరివేసినది, 
చివరి మెట్టున కూర్చున్న 
        నాకు సమ్మతమే! - 
;
ఆమె పదధూళి కొరకు ; 
నిరంతరము  .........
ఎదురుచూచుచుండుటలోని 
ఆనంద మది ; 
నా ఒక్కనికే సొంతము! 
అది అనుభవైకవేద్య
             సుధా రస స్వీకారము! 
;
========================   ; 
;
nannu wadali ; 
aame - 
  nirdaakshiNyamga ; 
weDalinadi, Sikharamu kosa paiki; 
parwataSRmgamu numDi ; 
iTu dhuuLini wisiriwEsinadi, 
chiwari meTTuna 
kuurchunna naaku sammatamE! - 
aame padadhULi koraku ; 
niramtaramu 
eduruchuuchuchumDuTalOni 
                           aanamda madi ; 
naa okanikE somtamu! 
adi 
anubhawaikawEdya 
            sudhaa rasa sweekaaramu! 
;

వారసుడు మన్మధుడు

చీకటి తెరల నడుమ ; 
ఏటి తిన్నెల పడక!!!!! 
'ఏకాంతమిదియె' అంటేను ; 
కౌగిటను నను గుచ్చి ; 
'మన నడుమ ఉన్నాడు 
మూడవ వాడు; 
కడు చిచ్చరపిడుగు!' - 
అంటూను నవ్వింది జవరాలు! ; 
;
'ఔను! సత్యం!' అని 
       నేను ఒప్పుకొంటి! 
;
సుమసరములైదు,
[ఐదు పూవుల బాణాలు, ]
చెరకు విల్లు, 
చిలుక వాహనము, 
వాని కడ ఉన్నవన్నీ ; 
కడు అలతి అగు 
లేలేత పరికర సంపుటి!! 
;
ఐననూ 
   ఆ మదనుని తండ్రి 
           శ్రీమహావిష్ణువు, పద్మనాభుండు ; 
మరి లీలావతారుడు, 
శ్రీకృష్ణమూర్తియే 
సాక్షాత్తు - ఐనపుడు - 
ఆ కొంటె లీలల వారసుడు మన్మధుడు    - 
ఆ పాటి గాలి సోకకుండా ఉండేది ఏలాగు!? 
ఓ మన్మధా! 
'అతనుడవు - ' 
ఐనాను ;[= ఐనప్పటికీ]  
ఆ లీలలకు వారసత్వము 
ఇసుమంత గైకొనక 
ఉండగలవా చెప్పు!
అందుకే, 
ఓ ఇక్షు ధనుర్ధారీ! 
అందుకోవయా 
నా లీలా నమస్సులను - 
అలవోకగా, కొంటెలీలలుగాను!  
;
================================
;
cheekaTi terala naDuma ; 
ETi tinnela paDaka!!!!! 
Ekaamtamidiye amTEnu ; 
kaugiTanu nanu guchchi ; 
mana naDuma unnADu mUDawa wADu; 
kaDu chichcharapiDugu! - 
amTUnu nawwimdi jawaraalu! ; 
;
'aunu! satyam!' ani nEnu oppukomTi! 
sumasaramu laidu ;
[aidu puuwula baaNAlu, ]
cheraku willu, 
chiluka waahanamu, 
waani kaDa unnawannii ; 
kaDu alati aprikara sampuTiyE! 
ainanuu aa madanuni tamDri 
SreemahaawishNuwu, 
padmanaabhumDu ; 
mari leelaawataaruDu, 
SrIkRshNamUrtiyE saakshaattu -
ainapuDu - 
aa komTe leelala waarasuDu manmadhuDu - 
aa pATi gaali sOkakumDA umDEdi Elaagu!? 
O manmadhA! atanuDawu ainaanu ; 
aa leelalaku waarasatwamu 
isumata gaikonaka umDagalawaa cheppu!
amdukE, 
O ikshu dhanurdhaarii! 
amdukOwayaa naa leelaanamassulanu 
alawOkagaa, komTeleelalugaanu!   
;
పౌరాణిక కళాజగతి, kaLAjagati ; [ link ]

అచ్చెరువుల త్రుళ్ళింతలు

దీపమొకటి సూర్యునింట; 
   దీపమొకటి చంద్రునింట ; 
       ఇరు ప్రభలను గుత్తకు 
           పుచ్చుకున్న దీపమ్ము ; 
నాదు చెలియ 
     నయనద్వయినందు;  
               స్థిరవాసం పొందెనోహోహో!
;
 ==========,
;
deepamokaTi suuryunimTa;  
  deepamokaTi chamdrunimTa ; 
    iru prabhalanu 
      guttaku puchchukunna deepammu ; 
naadu cheliya 
  nayanadwayinamdu; 
    sthirawaasam pomdenOhOhO!
;
************************************,
;
మిన్ను మిణుకు తారకలు ; 
భువి వైపుకి తొంగి చూసి, 
సంభ్రమమున స్వర్గసీమ 
మందహాసిని చెలియ చిరునవ్వుల చుక్కల్లు; 
కోటాను కోట్లు ఐ, విస్తరించి, విస్తరించి, 
అగణితములు ఔతూనే ఉన్నవి; 
;
"సఖియ హాసముల నక్షత్రమాలికలు ; 
      వెలసిన ఈ పృధ్వి - నన్ను మించిపోయెను!" 
అనుకొనుచూ 
 స్వర్గసీమ సంభ్రమాల త్రుళ్ళింతలు ;
          చెప్పనలవి కానన్ని!!  
;
====================,   

;          achcheruwula truLLimtalu :-

minnu miNuku taarakalu ; 
bhuwi waipuki tomgi chuusi, 
sambhramamuna swargaseema 
mamdahaasini cheliya chirunawwula chukkallu; 
kOTaanu kOTlu ai, wistarimchi, wistarimchi, 
agaNitamulu autuunE unnawi; 
"sakhiya haasamula nakshatramaalikalu ; 
welasina ii pRdhwi - nannu mimchipOyenu!" 
anukonuchuu 
swargaseema sambhramaala truLLimtalu ; 
cheppanalawi kaananni!!
;
************************************,

7, జులై 2016, గురువారం

kavitalu konni,jOkulu konni

అద్దమంటి మనసు

అద్దమంటి మనసు, తనది! 
మంచిబొమ్మలను నేర్పుగ ; 
అందులోన ఉంచమన్నదీ, రాణి ;
;
చూపు వలువలందున ; 
చక చక్కని ఊహల అద్దకమెంతో 
బాగుంటుందని, అన్నది.
అద్దరి ఇద్దరి తెలియని ; 
కాలాలను  కొసలంటా ; 
కొలుద్దాము - అని అన్నది నా దేవి!
;
తన చెక్కిళ్ళను 
వెన్నెల పుప్పొడులను 
అద్దినది జాబిల్లి!
;
చెలి నవ్వుల 
చేమంతుల వన్నెలద్దె ప్రకృతి!
సఖి మేనున 
ఉషారుణము నద్దినదీ 
తూర్పు దిక్కు!
ఎల్ల జగతి ; 
"అద్దకం పని" లోన ఆరితేరినది
అనురాగం, అనుబంధం - ప్రజ్ఞలివే ఓ గురుడా!
నిఖిల విశ్వమూ ఇప్పుడు 
'మమతానురాగ మేళనల - 
       రంగరింపులందున' ; 
కళంకారి కూలీలు ఐనది, 
అది అంతే! 
;
============================, 
;
kawita - 1 ;- 
addamamTi manasu, tanadi! 
mamchibommalanu nErpuga ; 
amdulOna umchamannadii, rANi ;
;
chuupu waluwalamduna ; 
chaka chakkani uuhala 
 addakamemtO baagumTumdani, annadi.
addari iddari teliyani ; 
kaalaalanu ; kosalamTA ; 
koluddaamu - ani annadi naa dEwi!
;
tana chekkiLLanu 
wennela puppoDulanu addinadi jAbilli!
cheli nawwula chEmamtula wanneladde prakRti!
sakhi mEnuna ushaaruNamu naddinadii tuurpu dikku!
ella jagati ; "addakam pani" lOna aaritErinaaru, 
anuraagam, anubamdham - praj~naliwE O guruDA!

nikhila wiSwamuu 
ippuDu 
'mamataanuraaga mELanala, 
ramgarimpulamduna ; 
kaLamkAri kuuliilu ainadi, 
adi amtE! 
;

సౌలభ్యత

అద్దమునకేల 
       అంత దర్పమ్ము? 
నా రాణి బింబాన్ని ; 
      తనలోన హత్తుకొనె! - 
;
అందుకే  
       ఆ గీర, 
ఇంతింత అని 
చెప్పరానంతటి గర్వమున్నూ! 
;
;  [కవిత - 2 ]
================, 
;
addamunakEla 
    amta darpammu? 
naa raaNi bimbaanni ; 
        tanalOna hattukone! - 
amdukE  
     aa geera,
 imtimta ani 
chepparaanamtaTi 
 garwamunnuu! 
;
;[kawita - 1] 
************************,
;
కవిత - 2  :-
             సౌలభ్యత ;- 
;
విరహవేదనలందు త్రెళ్ళుమనుచు ; 
కాలమ్ము శాసించె! 
ఎడబాటు కూడ ఒక మేలుకే! 
భగ్న ప్రేమా భావములను నింపిన ; 
బంగారు చషకముగ; 
నా హృదిని మార్చినది! 
అందుకే, 
ఇదిగో చెబుతున్నా!
విరహము, 
    ఎడబాటు ఇత్యాది కూడ ; 
సౌలభ్యవంతములె, 
             ప్రేమికునికి!
 ;
=================;
;kawita -2 :- 
             saulabhyata ;- 
wirahawEdanalamdu treLLumanuchu ; 
kaalammu SAsimche! 
eDabATu kUDa oka mElukE! 
bhagna prEmaa 
bhaawamulanu nimpina ; 
bamgaaru chashakamuga; 
naa hRdini maarchinadi! 
amdukE, idigO chebutunnA!
wirahamu, 
eDabATu ityaadi kUDa ; 
saulabhya wamtamule, 
                     prEmikuniki!
;

=================;

ముఖబింబం

అద్దమున చూచింది నా చెలియ ;
ముడిచింది మోమును బహు కినుకతో;
కలికి వేరొకతె
తనకు పోటీగ వచ్చెనని తలచి!
;
- [ అమరశిల్పిజక్కన -
       నిలువుమా! నిలువుమా! నీలవేణీ! .....  }
;
; - {తనకు పోటీ}
========================,
;
addamuna chuucimdi naa cheliya ;
mOmu muDichimdi kinukatO;
kaliki wErokate
tanaku pOTIga wachchenani talachi!
;
- [ amaraSilpijakkana -
      niluwumA! niluwumA! }
;
*****************************,
; [mukhabimbam ; ముఖబింబం ]

భారం! భారం!

1} హఠయోగం;:-
ఆకాశం ఆతప పత్రం; 
ఇలాతలం పాదపీఠం; 
సూర్యప్రభల శఠగోపం; 
ఆకలిదీ హఠయోగం; 
ఆవలితీరం కానరానిది 
;
- [ఆకలిదీ హఠయోగం; ]
;
***********************,

2} కీర్తిభారం :- 
;
నెమలికి - పింఛం ; 
;        భారం! భారం! ; 
ఉడుతకు 
   భారీ కుచ్చుల తోక ;
;                భారం! భారం! ; 
మృగరాజు వదనమున 
                గుత్తంపు జూలు ;
;                         భారం! భారం! ; 
కరిరాజు తొండం ; 
;            భారం! భారం! ; 
పురుషునికి రమణి ; 
;          భారం! భారం! ; 
ఐనప్పటికీ .............
      ఆ బరువు శోబిల్లు 
      బహు సుందరముగా! 
;
కీర్తికాంత కూడ ; 
         అటువంటిదే! 
భారమని ఎంచక ; 
          మోయడానికి 
బహు హుషారు కలిగిఉంటుంది 
                  మానవజాతి!! 
;
 ===============;
;
aakaaSam aatapa patram; 
ilaatalam paadapITham; 
suuryaprabhala SaTha gOpam ; 
aakalidii haThayOgam; 
aawaliteeram kaanaraanidi 
;
************ 
;
2} keertibhaaram :- 
nemaliki pimCam ; 
BAram! BAram! ; 
uDutaku BArii kuchchula tOka ; 
BAram! BAram!  ; 
mRgaraaju wadanamuna guttampu juulu ; 
BAram! BAram!  ; 
kariraaju tomDam ; 
BAram! BAram!  ; 
;
purushuniki ramaNi ; 
BAram! BAram! ; 
ainappaTikii aa baruwu 
SObillu bahu sumdaramugaa! 
keertikaamta kuuDa ; 
aTuwamTidE! ..............
BAramani emchaka ; 
mOyaDAniki 
bahu hushaaru kaligiumTumdi 
maanawajaati!!