28, మార్చి 2011, సోమవారం

మన్మథుని ప్రాణాయామములు

;;;;;;;;
సతమతమౌతున్నాడదే!
సీమంతిని!కలభాషిణి!
నీదు, కనుబొమ్మల;
ఒదిగి పోయి, మన్మథుడు;
;;;;;;;;;
ప్రాణయామములు
నియమము తప్పకను;
మన్మధుడు వంగి,
చేయు ఆసనములు;
యోగి ఆయె నోహో!
తానచటనే వసియింపగ!

@@@@@@@@@@@@


satamatamautunnaaDadE!
sImaMtini!kalaBAshiNi!
nIdu, kanubommala;
odigipOyi, manmathuDu;
;;;;;;;;
praaNayaamamulu
niyamamu tappakanu;
manmadhuDu vaMgi,
chEyu aasanamulu;
yOgi aaye nOhO!
taanachaTanE vasiyiMpaga!
(manmadhuni praaNaayaamamulu )

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

కోమలి సొగసులు;;;;;;;;
అబ్బలాలొ! నీ కురులు;
మబ్బులను మరిపించెను ||

ఒప్పుగ మరువం, దవనం ;
ముప్పేటల పరిమళాలు;
తిప్పిన జడ పాయలవీ;
గుప్పుగ కురిసే వానల;
చూపించుము ఎక్కడనో? ||

ఏమరక విరబూసే:
తామర పుష్పాల సౌరు;
కోమలి వదనారవింద
మునకు సాటి రానెరాదులే!
దిగ దుడుపు ఖచ్చితమే! ||

@@@@@@@@@@@@@@

abbalaalo! nii kurulu;
mabbulanu maripiMchenu ||

oppuga maruvaM, davanaM ;
muppETala parimaLAlu;
tippina jaDa paayalavI;
guppuga kurisE vaanala;
chUpiMchumu ekkaDanO? ||

Emaraka virabUsE:
taamara pushpaala sauru;
kOmali vadanaaraviMda
munaku saaTi raanerAdulE! ;
diga duDupu KachchitamE! ||

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


Eye brows భృకుటి
నయనమ్ముల పైన అదియె!
నీలాల హరి విల్లు!
కసురుకునీ, విసురుకుని
తూస్కరించు చున్నావు ||
;;;;;;
మదనుడు వంగిన యోగిగ;
సదమలమౌ కనుబొమ్మల;
కుదురుగ తానొదిగిపోయె;
నీ - గదమాయింపుల భృకుటిని! ||

నీ - కను బొమ్మల చిరు ముడి
కనక సింహాసనమే!
ప్రణయ దేవి కూర్చున్న
పట్టమహిషియే పొలతీ! ||

{{{{{{{{{{{{{{}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}

జడ పాయల సౌరభాలు ;;;;;;
అబ్బలాలొ! నీ కురులు;
మబ్బులను మరిపించెను ||

ఒప్పుగ మరువం, దవనం ;
ముప్పేటల పరిమళాలు;
తిప్పిన జడ పాయలవీ;
కుప్పలుగా కురిసే వానల
ఎక్కడున్నవీ చూపు? ||

ఏమరక విరబూసే:
తామర పుష్పాల సౌరు;
కోమలి వదనారవింద
మునకు సాటి రాదు కదా!
దిగ దుడుపు ఖచ్చితమే! ||

6, మార్చి 2011, ఆదివారం

ప్రభాత రేఖలు - మేఘ జడకుచ్చులుతొలి ప్రభాత సువర్ణ రేఖా ధారలన్నిటినీ;
ఓర్పుతో తీర్చి దువ్వి, దిద్ది,
ప్రజ్ఞతో జడ కుచ్చులుగ ;
చేసినది నాదు చెలియ;
ఓహోహో! మేఘమా! ; రావమ్మ!
పసిడి పువు రేకుల చుట్టుకొను వేడుక
చేసుకుందువుగాని,
ఎలమి నా కుందనపు బొమ్మ భుజముపైన;
"పల్లకిలో పెళ్ళి కూతురు వోలె
విలసిల్లు విలాసములన్ని నీవేలే!

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

praBAta kaaMti rEKalu - mEGamunaku jaDakuchchulu
_________________________________________
toli praBAta suvarNa rEKA dhaaralanniTinii;
OrputO tIrchi duvvi, diddi,
praj~natO jaDa kuchchuluga ;
chEsinadi naadu cheliya;
OhOhO! mEGamaa! ; raavamma!
pasiDi puvu rEkula chuTTukonu vEDuka
chEsukuMduvugaani,
elami naa kuMdanapu bomma Bujamupaina;
"pallakilO peLLi kUturu vOle
vilasillu vilaasamulanni nIvElE!

చురుకు దనముల మిళాయించిన తులిపి దనములు

వేణువుపై నాట్యమాడేను;
ఆమె చివురు వ్రేళులు;
"ఆటల వేళ ఐనది" అనుకొని,
చిలిపి గాలి బాలలు ;
లోన దూరి, రాగాల
స్నానాల,
అనురాగాల ఈదులాటల ;
క్రీడించుచున్నారు;
ఎంచ తరమా?
వారి చురుకు దనముల
మిళాయించిన తులిపి దనముల విలువలను,

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&


churuku danamula miLaayiMchina tul
ipi danamulu
_____________________________________
vENuvupai naaTyamADEnu;
aame chivuru vrELulu;
"aaTala vELa ainadi" anukoni,
chilipi gaali bAlalu ;
lOna dUri, raagaala snaanaala,
anuraagaala IdulaaTala ;
krIDiMchuchunnaaru;
eMcha taramaa?
vaari churuku danamula
miLaayiMchina tulipi danamula viluvalanu .

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

మృదు వేణు గానములు, గాలికి గిలిగింతలు


ఒక మురళిని చేకొని ;
గిరి - శిఖరాగ్రమును చేరి;
ఒక పెను శిలపై జేరగిలి;
మ్రోగించు చున్నది, చెలి;
మృదు వేణు గానములా
అవి?
గాలికి పెట్టుచున్న
పెట్టెడు ( Box); గిలిగింతలు గాని;

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

mRdu vENu gaanamulu, gaaliki giligiMtalu
__________________________________oka muraLini chEkoni ;
giri - SiKaraagramunu chEri;
oka penu Silapai jEragili;
mrOgiMchu chunnadi, cheli;
mRdu vENu gaanamulaa avi?,
gaaliki peTTuchunna ;
peTTeDu (# Box#); giligiMtalu gaani;

( see Link ; NIce ART )

4, మార్చి 2011, శుక్రవారం

ఢమరు ధ్వనికి టీచర్లు


మేఘాల గూళ్ళలో (కులాలయములలో) ;
మెరుపుల పక్షి కూనలు;
ఆ శాబకములు, కువ కువ లాడుతాయేమో! -
అనుకున్నాను;కానీ, అదేమిటో గానీ .........
డమ డమా మార్మ్రోగుతున్నాయి ;
పరమేశుని ఢమరు ధ్వనికి ,
ఈ అంబర ధ్వనులు,
పరమ గురువులు కాబోలును, క్రిష్ణ వేణీ!