10, అక్టోబర్ 2016, సోమవారం

మేదినికి నిశి సేవలు

గగన దుర్గమున ; 
      జొరబడినవి చుక్కలు! 
ఆహా! ఔను కదా! 
       నేడు అమవస్య! 
;
చీకటి సంపెంగ నూనె 
      దోసిళ్ళలోన నిండుగా ; 
తెచ్చినది నీలినింగి ; 
మేదినీతలమునకు ప్రేమ మీర ; 
అభ్యంగన స్నానాలను ; 
చేయించును స్వయంగా! 

ఇన్ని తంతులిన్ని 
    తతంగములు 
ఇన్నిన్ని ఎడతెరిపి లేని సేవలను ; 
చేస్తూన్నది అంబరం ; 
;
వసుంధరకు సదా జరుగు 
ఉపచారం శుశ్రూషలు ; 
నిత్య శ్రీమంతమ్ములు, 
ఎల్లరికీ హర్షమ్ములు, 
ఔను కదా ఓ అమ్ములూ!! 
;
&&&&&&&&&&&&
భూరి కవిత -   ;- ;
============================  ;
;
                     mEdiniki niSi sEwalu ;- 
;
gagana durgamuna ; 
     jorabaDinawi chukkalu! 
aahaa!aunu kadaa! 
         nEDu amawasya! 
;
cheekaTi sampemga nuune 
      dOsiLLalOna nimDugaa ; 
techchinadi neelinimgi ; 
mEdiniitalamunaku prEma meera ; 
abhyamgana snaanaalanu ; 
chEyimchunu swayamgaa! 

inni tamtulinni 
    tatamgamulu 
inninni eDateripi lEni sEwalanu ; 
chEstuunnadi ambaram ; 
;
wasumdharaku sadaa jarugu 
upachaaram SuSrUshalu ; 
nitya SrImamtammulu, 
ellarikii harshammulu, 
aunu kadA O ammuluu!!
;

'సీమ' నామ సార్థకం

స్వర్గమ్మే దిగి వచ్చును ; 
భువికి ఇచ్చు గురుపీఠమును! ||
;
పృధ్వీతలమున ; 
"మదన - గమకముల" 
        సంగీత రచనలను ; 
మిక్కిలి శ్రద్ధతొ 
      నేర్చుకున్నదీ ఆ నాకము ; 
రాగరాగిణిగ 
      తాను మారినంతనే ; 
కులుకులు పొంగెడి ; 
        స్నిగ్ధ -  లావణిగ వెలసెను 
               క్రొత్తగాను దివి సీమ! 
యదార్ధ నిర్వచనమునకు 
ఇపుడే ; 
అర్హత పొందెను ఆ లోకం! 
;
"స్వర్గసీమ" - అను పేరును 
పొందికగా తాను అటుల పొందినందుకు!!  
&&&&&&&&&&&&
భూరి కవిత -   ;- 
-  'సీమ' నామ సార్థకం ;  / " అనంగ రాగము ; ఆలాపనలు ;  "
;
============================  ;
;
           anamga raagamu ; aalaapanalu ; -
;
swargammE digi wachchunu ; 
bhuwiki ichchu gurupIThamunu! ||
;
pRdhwiitalamuna ; 
madana gamakamula ; 
samgiita rachanalanu ; 
mikkili Sraddhato 
nErchukunnadii aa naakamu ; 
;
raagaraagiNiga 
    taanu maarinamtanE ; 
kulukulu pomgeDi ; 
snigdha laawaNiga welasenu 
krottagaanu diwi siima! 
;
yadaardha nirwachanamunaku 
 ipuDE .......... 
arhata - pomdinadii aa lOkam! 
"swargaseema" - anu pErunu 
pomdikagaa taanu atula pomdinamduku!!

ఏకలవ్య శిష్యుడైన గాలి!

చిరు గాలి ఇంత 
నేర్పు నెపుడు ఆర్జించెనో! 
నేత పని యందున 
చిరుగాలి ఇంత ప్రజ్ఞ ; 
నెపుడు పొందెనో ఏమో!? ||
;
ఈ మంద సమీరమ్ము 
పుష్పమ్ముల మరందముల ; 
ప్రోగు చేసె నిమ్మళముగా! ; 
నెమ నెమ్మది మీద నేసె ; 
మకరంద కోటి వర్ణ 
      రత్న కంబళములను! ;  || 
;
తెలిసినదీ రహస్యం ;
మారినది చిరుగాలి 
ఏకలవ్య శిష్యునిగా! ;  .........   
;
లలన లేత నగవుల లావణ్యములను ; 
ముగ్ధ మేను నిధి ఐన తారుణ్యతను , 
ఎంచుకొనెను ఈ గాలి ; 
మారినది చిరుగాలి 
ఏకలవ్య శిష్యునిగా! ; 

మందస్మిత తరళ స్పర్శ ; 
మందగమన పద ముద్రల ; 
అనుసరణల ఆనందం ; 
రవ్వంత తాకినంతటనే ; 
తటపటాయింపు లేని ; 
నేర్పరి ఆయెను గాలి; 
;
అందులకే, 
ప్రకృతి - 
ధరియించ గలిగినది 
    ఇన్ని వన్నె పుట్టములను! 
;
ఓహోహో! చిరుగాలీ! 
ఓ మలయ పవన వీచికా!! 
అందుకొనుమ జోహార్లను! 
అందుకో మా జోహార్లు! 

@@@@@@@@@@@@@
;
భూరి కవిత -   ;- అవుతున్నాడు రాజు  ;

============================  ;
;
                   Ekalawya SishyuDaina gaali!
;
chiru gaali imta nErpu 
      nepuDu ArjimchenO! 
nEta pani yamduna 
chirugaali imta praj~na ; 
nepuDu pomdenO EmO!? ||
;
ii mamda sameerammu 
pushpammula maramdamula ; 
prOgu chEse nimmaLamugaa! ; 
nema nemmadi meeda nEse ; 
makaramda kOTi warNa 
       ratna kambaLamulanu ;  || 
;
telisinadii rahasyam ;
maarinadi chirugaali 

Ekalawya Sishyunigaa! ;  .........   
lalana lEta nagawula laawaNyamulanu ; 
mugdha mEnu nidhi aina taaruNyatanu , 
emchukonenu ii gaali ; 
maarinadi chirugaali 
Ekalawya Sishyunigaa! ; 

mamdasmita taraLa sparSa ; 
mamdagamana pada mudrala ; 
anusaraNala aanamdam ; 
rawwamta taakinamtaTanE ; 
taTapaTAyimpu lEni ; 
nErpari aayenu gaali; 
;
amdulakE, 
prakRti - 
dhariyimcha galiginadi 
    inni wanne puTTamulanu! 
;
OhOhO! chirugaalI! 
o malaya pawana weechikaa!
amdukonuma jOhaarlanu! 
amdukO maa jOhaarlu! 

రాజు ఔతున్నాడు

నా రాణి కలువ కనుల రేకులందు ;
 దూకి మరీ 
     బందీ అవుతూన్న జాబిల్లి!
;
అల్లిబిల్లి కళలందున 
      బహు మేటి ఈ జాబిలి!
బందీగా చేరి తాను
మెల్ల మెల్లగా 
   'కలువల రేడు' 
       ఔతున్నాడు, చూడు మరి!
;
@@@@@@@@@@@@@
;
కవిత - 7  ;- అవుతున్నాడు రాజు  ;

============================  ;
;
naa raaNi kaluwa kanula rEkulamdu ;
duuki maree bamdee agu jaabilli
;
allibilli kaLalamduna 
         bahu mETi ii jaabili!
bamdeegaa chEri taanu
mella mellagaa 
  'kaluwala  rEDu' 
          autunnaaDu, chUDu mari!
;
 @@@@@@@@@@@@@
; kavita  - 7 ;- awutunnaadu raaju ;

ఏకమొత్తంగా చీకటి బందీ

తమో పటలము ; 
అలుకలు బూనెను ; 
నిరాహార దీక్షలు పూనెను ; 
అలివేణి కేశముల ; 
తన కాంతి యావత్తు 
మొత్తము ; 
బంధించ బడెననీ!  
;
ఏకమొత్తంగాను తిమిరమ్ము - 
తమకు బందీగ మారెననీ;
నీల కుంతల!
నీదు కేశమ్ములకు 
ఎంత గీర!; 
;
@@@@@@@@@@@@@
;
కవిత - 6  ; ఏకమొత్తంగా చీకటి బందీ 
;
@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

జలపాత గురువులు

జలపాతములలోన తూగు 
లయబద్ధతలు చూడు!
;
నిస్తబ్ధ ప్రకృతికి 
నాట్యాలు నేర్పేటి 
బోధ గురువులు అవ్వి!
;
లోహ ఝిల్లీ పరికరమ్ములు 
 ఆ ఉరికేటి ఝరులందు
  తొణుకించు సరి కొత్త రాగ వాహినుల! 

కంచు తాళమ్ముల కరముల పుచ్చుకుని
శ్రుతికి తప్పని తాళమ్ముల వేయుచూ నుండగా;
అనుభూతి ఉప్పొంగు ప్రతి డెందము!
మహత్తర కావ్యమే అగును కద,
తెలుసుకొంటే! 
;
@@@@@@@@@@@@@
;
కవిత - 5 
;
@@@@@@@@@@@@@@@@@
;            
            jalapaata guruwulu ;-
;
jalapaatamulalOna ; 
tuugu layabaddhatalu chUDu!
;
nistabdha prakRtiki
 nATyaalu nErpETi 
bodha guruwulu awi!

lOha jhillii parikarammulu ;
     aa urikETi jharulamdu
   toNukimchu sari kotta raaga waahinula! ;
kamchu taaLammula karamula puchchukuni
Srutiki tappani tALammula wEyuchuu numDagaa;
anubhuuti uppomgu prati Demdamu!
mahattara kaawyamE agunu kada,
telusukomTE! 

'అత్యాశ' - అనబోకు

నాదు మది 
         పెను కడలి!  
           
ప్రియతమా! 
నీదు లావణ్య గరిమల 
జలపాత ఝరులన్ని ; 
        ఉప్పొంగి రానీయి! 
ఇటు ఉన్మీలనమై పోనీయి!
'అత్యాశ' - అనబోకుమీ!
;
@@@@@@@@@@@@@
;
కవిత - 5   ;
;
@@@@@@@@@@@@@@@@@

naadu madi penu kadali!  
              priyatamA! 
 
niidu laawaNya garimala 
jalapaata jharulanni ; 
          uppomgi rAnIyi! 
iTu unmiilanamai pOniiyi!
'atyaaSa' - anabOkumI!

****************************;

దృక్ తరంగాలు

కనుపాపల కొలనునందు 
దృక్ తరంగాలు కెరలేను ; 
             ఇది ఏమి వింత! ;   || 
;
చెలియ! నీదు లే లేత చిరు నగవు 
                       తెలి కలువలే విరిసె! 
నీ నుండి నా చూపు - మరలనేరదు ;
             ఇది ఏమి వింత! ;   || 

మా కనుల వీక్షణమ్ముల 
                   కోటి నిట నీవు , 
నెచ్చెలీ!  నాకు ఇట ఒసగేవు -  
ఇది మాకు వరప్రసాదమో!? 
మరి, శిక్షయో!? 
మరి, సఖియరో !!
మరింత మమతా ప్రశస్తివో !!!!!!!?
             ఇది ఏమి వింత! ;   || 
;
;===========================; 
kanupApalE kaDali 
dRk taramgaalu keralEnu ; 
                  idi Emi wimta! || 
cheliya! nee chiru 
nagawu teli kaluwalE wirisenu ; 
nee numDi naa chuupu - maralanEradu ;
                  idi Emi wimta! || 
;
maa kanula weekshaNammula 
                        kOTi niTa neewu ,  
nechchelI! naaku iTa osagEwu - 
idi maaku waraprasaadamO!? 
mari, SikshayO!? 
mari sakhiyarO!!
 marimta mamataa praSastiwO !?
                  idi Emi wimta! || 
;
ళఌౡ ళళఌౡ ళళఌౡ ళ 

పంచి, పెంచి, పరచినాను!

శీతల తుషార బిందు మల్లియలను 
త్వర త్వరగా ; ఏరి కూర్చి,  
పరచుచుంటి , నీ కోసం! 
                  ఓ నా  సుందరీ! 
;
నీ చిరునవ్వు ఆణి ముత్యాలను 
               కాస్త నాకు ; పంచి ఇవ్వు!
నా మల్లికల పువు దండలను ; 
నీ మృదుహాస మౌక్తికములను ;
అదనంగా చేర్చి, 
పెంచి, పరచుతాను నేను!
;
హంస తూలికా తల్పమ్ము కూడ ; 
అవనత వదన యౌను ;
నేను నీకోసం
సిద్ధం సేసిన 
         చక్కని పాన్పును వీక్షిస్తూ! 
ఔను కదూ ప్రేయసీ! 
;
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
;
        pamchi, pemchi, parachinaanu!  
;
SItala tushaara bimdu malliyalanu 
      twara twaragaa ; 
Eri kuurchi,  parachuchuniti nee kosam! 
      O naa  sumdarI! ;
nee chirunawwu 
      ANi mutyaalanu kaasta naaku ; 
pamchi iwwu!
naa mallikala puwu damDalanu ; 
nii mRduhaasa mauktikamulanu ;
adanamgaa chErchi, 
pemchi parachutaanu nEnu!
;
hamsa tuulikaa talpammu kuuDa ; 
awanata wadana yaunu ;
nEnu niikOsam

siddham sEsina 
     chakkani paan punu weekshistU! 
aunu kadU prEyasI! 

ళఌౡ ళళఌౡ ళళఌౡ ళ 

[ తేనె పాటలు ;-  tEne pATalu  ] &
పంచి, పెంచి, పరచినాను! 

బిందు బాలల క్రీడలు

అంబరం ఘనమైనది ;  
తరు పత్రము జారు క్రీడలను ; 
అంబరము నేర్పుతుంది 
హిమ తుషారమ్ములకు ; 
;
ఈ బిందు బాలల ఆటలు ; 
కడు నేత్ర పర్వమ్ములు కదా   
                    మన మానవులకు!  
;
@@@@@@@@@@@@@
;
కవిత - 4   ;
;
@@@@@@@@@@@@@@@@@

అరుణోదయ దృశ్య తేజస్సు

కొండకొమ్ము పైన 
దేవాలయము;
;
పర్వత శిఖర దేవళము ; 
ఇలాతలమునకు మణిమకుటమ్ము! ; 
;
ప్రాక్ దిశార్ణవ ప్రభాత ప్రభల 
           వర్ణ రంజితం ; 
ఆ గిరి కోవెలకు రత్న కిరీటం!

;
@@@@@@@@@@@@@
;
కవిత - 3  ;
;
@@@@@@@@@@@@@@@@@

Blue sky ఘనతలు

నీలాంబర ఘనతలు ; -
నీలాంబరి రాగములను ; 
పూబాలల కొరకు కూర్చుతోన్నది, 
           విశ్వ జనని మన నీలాంబరమ్ము! 
;
మనసారా మనమంతా పొగడుదము!
పృధ్వీ సౌమ్యతను  ; 
పచ్చని పైరుల తివాచీలను ; 
పరచి ఇచ్చెడి ప్రజ్ఞామయి తను కనుక!
ఈ పుడమి సౌజన్యతను కీర్తించుదాము!

@@@@@@@@@@@@@
;
కవిత - 2 
;
@@@@@@@@@@@@@@@@@
 

తమిళంలో కోణమానిని

తమిళ్-బ్రాహ్మీ శిలాలిపి - జైన తీర్ధంకర రచన - 2200 ఏళ్ళ నాటిది కనబడినది.
ఇది మధురై పట్టాణానికి 15k.m.ల దూరాన ఉన్న "సమనమలై" లో లభ్యత కలిగినది.
జైనగిరి (JainHills) సమనమలై అను పేరుతో వ్యవహృతమౌతున్నది.

************************************;

సరదా సరదాగా:- నా బ్లాగు "కోణమానిని" -
తమిళ భాషలో ఇట్లా కనబడుతున్నది. 

************************************;
;
Amul Baby
1) ('அவசரமாக,' அமுல் 'சீக்கிரம்' பாம்பே.) - 
ఇదీ ఆ స్లోగన్.
2) "హర్రీఅమూల్! హర్రీహర్రీ!"
('அவசரமாக,' அமுல் 'சீக்கிரம்' பாம்பே.) - ఇదీ ఆ స్లోగన్.
3) అమూల్ బేబీ creative team మెంబర్సు ->
     అమూల్ బేబీ படைப்பு அணி మెంబర్సు
4) 'మన మచ్చుతునకల బోగీలోకి ఎక్కించుదామా !?

Kha நா, ஹசாரே - லோக் ப்ரியா makhan;
Enr மீது? அல்லது ஆஃப்? - 'அமுல்';
இன்று சாப்பிட மற்றும் TOMARO - 
தொடங்குங்கள் - 'அமுல்';
டேஸ்ட் குழாய் குழந்தை - 'அமுல்'
BharatObama? - 'அமுல்' - அணுகல் எளிதாக;
ஜூத்தா கஹின் கா! 'அமுல்' - அது அட்டாக்;
[M] ATIUS - TASTUS - TOASTIUS - Amulimpics;
இந்த பட்-எர் சிவப்பு பார்க்கிறது! - 'அமுல்' - 
இந்த வெண்ணெய், மஞ்சள் நிறமானது;
'அமுல்' - இந்தியாவின் ஜாதி;
மத்திய பொது பட்ஜெட் போல் - 
அது அனைவருக்கும் மகிழ்ச்சியூட்டகிறது; 'அமுல்'
E - 'அமுல்';
நீங்கள் என் சானியா உள்ளன! - 'அமுல்' - 
தினமும் பணியாற்றினார்;
[டிராகன்] வீரன் உள்ளிடவும்! - NutrAmul;
இங்கே பில் - மற்றும் தனது வெண்ணெய் அரை - 
'அமுல்' - ஸ்டார் வெண்ணெய் sprangled;

పైన தண்டனை లో చైనీస్ డ్రాగన్, ప్లేయర్ సానియా, 
மின்னஞ்சல், భారతీయత, பாதி 
ఇత్యాది నుడువులను, భావజాలాన్ని 
ఎంచక్కా పొందికగా పొందుపరిచారో 
గమనించగలిగారా మీరు !?

ஷில்பா ஹை அமைந்தது! - 'அமுல்' - 
ஆசியாவின் பிடித்த;
ஆடி க்யா நர்மதா? - 'அமுல்' - 
அணை நல்ல;
Swad டிஷ் -
'அமுல்' - டேஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா;
அவர்கள் இருவரும் 'அமுல்' 
குழந்தைகள் இருக்கும்! '
'அவசரமாக,' அமுல் 'சீக்கிரம்'. 
'அமுல்' - இளம்
கபி திரைப்படம் AMULVIDA நா கெஹ்னாவில் - 
'அமுல்' - உங்கள் MITVA FOR
Goalimpics! - 'அமுல்' -

'ఒలింపిక్స్' సందర్భాన్ని ఇక్కడ వాడిన చతురతను చూసారా?
5) అమూల్ బటర్, పాలు, జున్నలతో కలిపి లొట్టలేస్తూ చప్పరిస్తారా!

Vaastav கியா ஹை? - 'அமுல்' - 
chikna வெண்ணெய்;
'அமுல்' - லக்னா;
BHOOKH - விவரிக்க Kha - 
ஒரு 'அமுல்' வழங்குதல்;
இப்போது, இங்கே கடி
எம் மதுர் டயல்?
ரூ Maska ஸ்நாக் - 'அமுல்' -
Davinci க்ரோத்? - 'அமுல்' - 
இல்லை APPETISATION;
க்யாமட் Kalaamat தக் - 'அமுல்' - 
விதிகள்! (தலைவர், kalam- சந்திப்பு);
(2002 ஆம் ஆண்டு மாநில 
அரசு ஜூலை மாதம் Ghutka தடை.) 
'அமுல்' -Addictive - பாய் Kha குடல்
யுவ கா ராஜ் - 'அமுல்' - டீ அல்லது Kaifee சாப்பிட; 
(இங்கிலாந்து தொடரில் யுவராஜ் & 
கெய்பின் அற்புத பேட்டிங்)
ஷத்ரு பிடித்த Khaanna! - 'அமுல்' - 
மேரே அப்னே

కాబినెట్ మంత్రులుగా సినీ నటులు వచ్చినప్పుడు ఈ கோஷங்கள்: -

சாவ் சி டெண்டுல்கர் - 'அமுல்' - 'அமுல்'
ஏக் Motisi லவ் ஸ்டோரி - 'அமுல்' - 
(మూవీ "ஏக் Chotisi லவ் ஸ்டோரி") நகல்
கல் நாயக் - 'அமுல்' - 
உங்கள் ஒதுக்கீடு கிடைக்கும்;
kaunse லோகோ jeethenge? - 
'அமுல்' - சுவை கையொப்பம்
உண்மையான இன்பம் ஒரு நொடியில், வந்து - 
'அமுல்' பட்டர் எம் 4mfs

ముద్దుపలుకులు "అట్టరీ బట్టరీ"
6) అట్టర్లీ బట్టర్లీ అమూల్ బేబీ!

 తమిళంలో కోణమానిని 
{LINK - வலை இதழ் - newaavakaaya.com}
பயனாளர் தரப்படுத்தல்: / 3
உறுப்பினர் வகைகள்   - తెలుసా!
Kadambari piduri ஆல் எழுதப்பட்டது
சனிக்கிழமை, 2014 11:34 15 நவம்பர்
ஹிட்ஸ்: 266

************************************;

கம்பள வடிவமைப்புகளை
காட்சிகள்: - 57484;
కోణమానిని తెలుగు ప్రపంచం
2 தெலுங்கு ரத்னா மல்லிகா - 
கடந்த நவம்பர் 5, 2014 அன்று வெளியிடப்பட்ட 1000 பதிவுகள், - பக்கப்பார்வை விளக்கப்படம் 54403 வருகையை என்று
பக்கப்பார்வை விளக்கப்படம் 3850 வருகையை என்று - 123 பதிவுகள், கடந்த நவம்பர் 16, 2014 
அன்று வெளியிடப்பட்ட
అఖిలవనిత
பக்கப்பார்வை விளக்கப்படம் 28604 வருகையை என்று - 741 பதிவுகள், கடந்த நவம்பர் 16, 2014 அன்று வெளியிடப்பட்ட

************************************;

மணிக்கு அனில் Piduri வெளியிட்டது 11/28/2014 11:00:00 AM 0 கருத்துரைகள்
;
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||; 

అద్దమంటి మనసు

అద్దమంటి మనసు, తనది! 
మంచిబొమ్మలను నేర్పుగ ; 
అందులోన ఉంచమన్నదీ, రాణి ;
;
చూపు వలువలందున ; 
చక చక్కని ఊహల అద్దకమెంతో 
బాగుంటుందని, అన్నది.
అద్దరి ఇద్దరి తెలియని ; 
కాలాలను  కొసలంటా ; 
కొలుద్దాము - అని అన్నది నా దేవి!
;
తన చెక్కిళ్ళను 
వెన్నెల పుప్పొడులను 
అద్దినది జాబిల్లి!
;
చెలి నవ్వుల 
చేమంతుల వన్నెలద్దె ప్రకృతి!
సఖి మేనున 
ఉషారుణము నద్దినదీ 
తూర్పు దిక్కు!
ఎల్ల జగతి ; 
"అద్దకం పని" లోన ఆరితేరినది
అనురాగం, అనుబంధం - 
ప్రజ్ఞలివే ఓ గురుడా!
నిఖిల విశ్వమూ ఇప్పుడు 
'మమతానురాగ మేళనల - 
       రంగరింపులందున' ; 
కళంకారి కూలీలు ఐనది, 
అది అంతే! 
;
============================, 
;
kawita - 1 ;- 
addamamTi manasu, tanadi! 
mamchibommalanu nErpuga ; 
amdulOna umchamannadii, rANi ;
;
chuupu waluwalamduna ; 
chaka chakkani uuhala 
addakamemtO baagumTumdani, annadi.
addari iddari teliyani ; 
kaalaalanu ; kosalamTA ; 
koluddaamu - ani annadi naa dEwi!
;
tana chekkiLLanu 
wennela puppoDulanu addinadi jAbilli!
cheli nawwula chEmamtula 
     wanneladde prakRti!
sakhi mEnuna ushaaruNamu 
          naddinadii tuurpu dikku!
ella jagati ; "addakam pani" lOna 
                           aaritErinaaru, 
anuraagam, anubamdham - 
         praj~naliwE O guruDA!

nikhila wiSwamuu 
ippuDu 
'mamataanuraaga mELanala, 
ramgarimpulamduna ; 
kaLamkAri kuuliilu ainadi, 
adi amtE! 
;

6, అక్టోబర్ 2016, గురువారం

గగనం ఎంతో మంచిది

మబ్బు తరాజులు పట్టుకునీ, 
వడగళ్ళ మణులను ఇస్తుంది ; ;
నీలి నింగి గొప్పది ; 
;
మేఘమాలికా తులాదండమ్ముల ; 
వర్ష బిందు రతనములను ; 
ఓపికగా తూచి తూచి, 
ఇలకు ఇలాగ ఇస్తూన్నది ! 
;
@@@@@@@@@@@@@
;
కవిత - 1 ;
;
@@@@@@@@@@@@@@@@@

ఈ రేయి గిలిగింత

సాగర సంగమ సంగీతములో ; 
శృతిగా కలిసిన వేళ ; 
జతగా కూడిన వేళ ; 
     రావోయీ చెలికాడా! 
      ఈ రేయి గిలిగింత ;   || 
;
మ్రోడు కొయ్యలు ; 
కొమ్మల చిగురులు 
వేసిన తొలకరిలో ; 
మొగ్గలు తొడిగిన మెరుపులలో ; 
సిగ్గులు విడిసిన విరుపులలో!;  
     రావోయీ చెలికాడా! 
      ఈ రేయి గిలిగింత ;   || 
;
పరుగులు తీసిన గాలులలో ; 
సరుగుడు తోటల ఆకులలో ; 
పరువులు మాసిన ఏరులలో ; 
నెలవులు తప్పిన మెలికలలో : 
     రావోయీ చెలికాడా! 
      ఈ రేయి గిలిగింత ;   || 
;
జిలిబిలి పాటల వెన్నెలలో ; 
కలకల నవ్వుల జాతరలో ; 
జరజర పాకే కాంతులలో ; 
     రావోయీ చెలికాడా! 
      ఈ రేయి గిలిగింత ;   || | 
;
=============================; 

saagara samgama samgeetamulO ; 
SRtigaa kalisina wELa ; 
jatagaa kUDina wEla ; 
   raawOyI chelikADA! 
       ii rEyii giligimta ;   || 
;
mrODu koyyalu ; kommala chigurulu 
wEsina tolakarilO ; 
moggalu toDigina merupulalO ; 
siggulu wiDisina wirupulalO!;  
   raawOyI chelikADA! 
       ii rEyii giligimta ;   || 
;
parugulu teesina gaalulalO ; 
saruguDu tOTala aakulalO ; 
paruwulu maasina ErulalO ; 
nelawulu tappina melikalalO : 
   raawOyI chelikADA! 
       ii rEyii giligimta ;   || 
;
jilibili pATala wennelalO ; 
kalakala nawwula jaataralO ; 
jarajara pAkE kaamtulalO ; 
raawOyI chelikADA! ;   || 
;
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$  
[ తేనె పాటలు ;-  tEne pATalu  ] &
[ గజల్  - జగల్ ]

మదనిక, బదనిక

తిమిరం చూసి, భీతిల్లనిక ;  
వెలుతురు చెట్టున కొమ్మలపైన ; 
కట్టిన ఊయెల నూగుచుందునిక ; 
;
శరత్ రాత్రుల కులుకు నౌతూన్న ; 
నేను వెన్నెల పూవుల బదనికను! ; 
;
సోపానమ్ముల లెక్కిడకుండా ; 
చకచక నడిచే మదనికను ; 
;
నిశ్శబ్దానికి సంగీతాన్ని నేర్పే ; 
పట్టు వీడని అందెనిక! ; 
;
అందెలు, మువ్వలు మ్రోగుచుండగా ; 
శబ్ద జగతికి ఔదును గమనిక ;
;
భరతుని లాక్షణ సూత్ర రచనల ; 
తొణుకు గమకములకు నేను యవనిక!
;      [  జగల్ - 1  ]
;
=============================;
;
gajal - jagal - 1 ;- 
          madanika, badanika ;-
;
timiram chuusi, bhiitillanika ;  
weluturu cheTTuna kommalapai nika ; 
kaTTina uuyela nuuguchumdunika ; 
;
Sarat raatrula kuluku nautuunna ; 
nEnu wennela puuwula badanikanu! ; 
;
sOpaanammula lekkiDakumDA ; 
chakachaka naDichE madanikanu ; 
;
niSSabdaaniki samgiitaanni nErpE ; 
paTTu weeDani amdenika! ;

amdelu, muwwalu mrOguchumDagaa ; 
Sabda jagatiki audunu gamanika ;
;
bharatuni laakshaNa suutra rachanala ; 
toNuku gamakamulaku nEnu yawanika! 

************************************ ; 
;
[   గజల్  - జగల్ - 1  ]