27, జులై 2016, బుధవారం

తేజస్వినీ! స్వప్న తారకలు ఇవి!

 కవిత - 1 ;- 
నీ చిరునవ్వులలో ఏమున్నదో గాని ; 
మున్ను పాతాళ అగాధాలలో 
ఎక్కడో ఉన్న చందమామ ; 
కడలిలో నుండి పైకి ఉరికి వచ్చాడు , 
నీ మృదు దరహాసంలో 
ఏమున్నదో గాని నెలవంక  - 
ఒడలంతా పులకింతలై ; 
నిండు పున్నమిగా విస్తరించాడు ; 
మందస్మిత వదనా! 
జ్యోత్స్నా చంద్రికలను మించిన 
నీ చిరునగవుల కాంతి నుండి ; 
కొంచెం వెన్నెలను నాకూ ఇస్తావా!?  

========= ,  కవిత - 1 ;- #

nee chirunawwulalO EmunnadO gaani ; 
munnu paataaLa agaadhaalalO 
ekkaDO unna  chamdamaama ; 
kaDalilO numDi paiki uriki wachchADu , 
nee mRdu darahaasamlO 
EmunnadO gaani ; nelawamka  - 
oDalamtA pulakimtalai ; 
nimDu punnamigaa 
wistarimchADu ;
mamdasmita wadanA! 
jyOtsnaa chamdrikalanu mimchina 
nee chirunagawula kaamti numDi ; 
komchem wennelanu naakuu istaawaa!? 

*********************;
                       కవిత - 2;- 
నీలవేణీ! 
నీ కురుల తిమిర ధూళిలో ఏమున్నదో గానీ ; 
హేమంతం - మసక మంచు 
తెరల పరదాలను నీకు వేస్తున్నది , 
దిష్టి తగలనీకుండా! 
కొలనుల 
జలకాలాడి వచ్చిన వేళలలో ;
'వేకువ ' 
తడి ఆరని నిడుపాటి నీ కేశములకు ; 
సుతి మెత్తని తొలి కిరణాలతో - 
సాంబ్రాణి ధూపం వేస్తూన్నది ; 

=============================,
;                kawita - 2;- 
neelawENI! nee kurula timira dhULilO 
EmunnadO gaanii ; 
hEmamtam - masaka mamchu 
terala paradaalanu ; niiku wEstunnadi , 
dishTi tagalaneekumDA! 
kolanula jalakAlADi wachchina wELalalO ; 
'wEkuwa ' 
taDi aarani ; niDupATi nee kESamulaku ; 
suti mettani toli kiraNAlatO - 
saambraaNi dhuupam wEstuunnadi ;  - 
;
******************;*********************
కవిత - 3 ;- 

నీ చిత్తరువు మౌనంగా ; 
ఏమి ఉత్తర్వులను జారీ చేసినదో ; 
ఏమో గానీ ; 
చిత్రంగా అతనునికి ఆకారం కలిగింది ; 
కేవలం నీ బొమ్మకు ఉన్న 
మహిమలను గురించి ; 
ఏమి వక్కాణము చేయగలను నేను!? 
ఓ లేమా! వయ్యారి భామా! 
నీ దివ్య సౌందర్య వ్రత ఆచరణతోనే కదా, మన్మధుడు - 
స్వ స్వరూపమును పొందాడు! 
మదనుని ఈ వైనం , 
లోకులకు బహు విచిత్రం! 
అతిశయోక్తులు కావు, 
లావణ్యవతి! 
నీ అందచందాలకు కల ఇంతటి శక్తి!     

==========================,

kawita - 3 ;- 

nee chittaruwu maunamgaa ; 
Emi uttarwulanu jaaree chEsinadO ; 
EmO gaanI ; 
chitramgaa atanuniki aakaaram kaligimdi ; 
kEwalam nee bommaku unna 
mahimalanu gurimchi ; 
Emi wakkaaNamu chEyagalanu nEnu!? 
O lEmaa! wayyaari bhaamaa! 
nee diwya saumdarya wrata aacharaNatOnE kadaa, 
manmadhuDu - 
swaswaruupamunu pomdaaDu! 
madanuni ii wainam , lOkulaku ; 
bahu wichitram! 
atiSayOktulu kaawu, 
laawaNyawati amdachamdaalaku ; 
kala imtaTi Sakti!  #   

******************, 
 కవిత - 4 ;-       

మదికి ఆహ్లాదాన్ని కలిగిస్తూన్న 
కలల పగడాలు ; 
స్వప్న ప్రవాళాలను ;
నా దోసిళ్ళ నిండుగా ; 
నింపుము చెలీ! 
గగనం ఆవలి అంచులకు  
సాగిపోతూ వెదజల్లుతాను ; 
నింగి - ఆ కలల కళలను 
మిలమిలలాడే నక్షత్రమాలలుగా ; 
తన మేనుకు హత్తుకుంటుంది ;  

===========================,  
kawita - 4 ;-

madiki aahlaadaanni 
kaligistuunna kalala pagaDAlu ; 
swapna prawALAlanu ;
naa dOsiLLa nimDugA ; 
nimpumu chelI! 
gaganam aawali amchulaku  
saagipOtuu wedajallutaanu ; 
nimgi - aa kalala kaLalanu
milamilalADE nakshatramaalalugaa ; 
tana mEnuku hattukumTumdi ; 

 ******************;   
కవిత - 5 ;- 

తేజస్వినీ! 
నింగికి ఒసగినావు నీవు ;
స్వప్న తారకలను, 
సరే! సరే! .......................

ఇప్పుడు నా విధి - 
అంబరమును ప్రాధేయ పడి, 
                అడుగుతాను ; 
తన నుండి చేబదులుగా 
చుక్కల పూవులను 
          తీసుకుంటాను నా కలలకు 
;
నా రాణికి; పూలజడలలోన ; 
ఆ నక్షత్ర మాలికలను అల్లుకుంటాను ; 
అవి చూసుకుంటూ - 
మురిసి పోతూండడమే 
మా ప్రేమికుల వంతు కదా!

==========================,  

kawita - 5 ;- 

tEjaswinI! 
nimgiki neewu ; 
osaginaawu swapna taarakalanu,
sarE! sarE! .......... 

ippuDu naa widhi - ambaramunu 
praadhEya paDi, aDugutaanu ; 
tana numDi chEbadulugaa 
chukkala puuwulanu 
tiisukumTAnu, naa kalalaku 
[rANiki; puulajaDalalOna ; 
aa nakshatra maalikalanu 
allukumTAnu ; 
awi chuusukumTU - 
murisi pOtuumDaDamE 
maa prEmikula wamtu kadA!

ళఌౡ ళళఌౡ ళళఌౡ ళ 

15, జులై 2016, శుక్రవారం

నా హృదయ సీమ

నీవు నా కళ్ళెదుట నిలువగానే ; 
నాకొక సత్యం బోధపడింది ప్రియా!   
ఇన్నినాళ్ళుగామౌనమనే గండశిలగా  
నిస్సారంగా ఉండిపోయాననే వాస్తవం!   
ఔను చెలీ! 
నాకిప్పుడే బోధపడింది

ఇప్పుడు తీపి బాధ కూడా ;  
గోరింటలై పండి ; 
అరుణవర్ణభరితమౌతూ ; 
అపరంజి శిల్పాల
      అనురాగాలను నెలకొల్పుతున్నాయి! 
వెన్నెల కళ్ళాపి చల్లుతున్న ఈ రేయికి ; 
  నీ మమతా వీక్షణాల ముగ్గులే 
    ఇవ్వవలసిన సుందర సమాధానాలు! - 

******************************, 
;
నా హృదయ సీమ
పి.కుసుమ కుమారి (హైదరాబాద్)
{ఆంధ్రభూమి సచిత్ర మాస పత్రిక *52* జూలై 2009
;
=====================================;
,
inninALLugaamaunamanE gamDaSilagA 
naa hRdaya seema ;- neewu naa kaLLeduTa niluwagAnE ; 
naakoka satyam bOdhapaDimdi , priyA! 
inninALLugaamaunamanE gamDaSilagA ; 
nissaaramgaa umDipOyAnanE wAstawam!   aunu  
chelii! naakippuDE bOdhapaDimdi
ippuDu tIpi bAdha kUDA ;  gOrimTalai pamDi ; 
/ warNabharitamautuu ; aparamji 
Silpaala ; anuraagaalanu nelakolputunnaayi! 
wennela kaLLApi challutunna ii 
rEyiki ; nee mamataa weekshaNAla muggulE 
iwwawalasina sumdara samAdhAnaalu! - 

******************************, 

pi.kusuma kumaari (haidarAbAd)
{AmdhrabhUmi sachitra mAsa patrika *52* jUlai 2009  
;

8, జులై 2016, శుక్రవారం

అనుభవైకవేద్య సుధా రస స్వీకారము

నన్ను వదలి ; 
ఆమె - 
నిర్దాక్షిణ్యంగ వెడలినది, 
శిఖరము కొస పైకి; 
;
పర్వతశృంగము నుండి ; 
ఇటు ధూళిని విసిరివేసినది, 
చివరి మెట్టున కూర్చున్న 
        నాకు సమ్మతమే! - 
;
ఆమె పదధూళి కొరకు ; 
నిరంతరము  .........
ఎదురుచూచుచుండుటలోని 
ఆనంద మది ; 
నా ఒక్కనికే సొంతము! 
అది అనుభవైకవేద్య
             సుధా రస స్వీకారము! 
;
========================   ; 
;
nannu wadali ; 
aame - 
  nirdaakshiNyamga ; 
weDalinadi, Sikharamu kosa paiki; 
parwataSRmgamu numDi ; 
iTu dhuuLini wisiriwEsinadi, 
chiwari meTTuna 
kuurchunna naaku sammatamE! - 
aame padadhULi koraku ; 
niramtaramu 
eduruchuuchuchumDuTalOni 
                           aanamda madi ; 
naa okanikE somtamu! 
adi 
anubhawaikawEdya 
            sudhaa rasa sweekaaramu! 
;

వారసుడు మన్మధుడు

చీకటి తెరల నడుమ ; 
ఏటి తిన్నెల పడక!!!!! 
'ఏకాంతమిదియె' అంటేను ; 
కౌగిటను నను గుచ్చి ; 
'మన నడుమ ఉన్నాడు 
మూడవ వాడు; 
కడు చిచ్చరపిడుగు!' - 
అంటూను నవ్వింది జవరాలు! ; 
;
'ఔను! సత్యం!' అని 
       నేను ఒప్పుకొంటి! 
;
సుమసరములైదు,
[ఐదు పూవుల బాణాలు, ]
చెరకు విల్లు, 
చిలుక వాహనము, 
వాని కడ ఉన్నవన్నీ ; 
కడు అలతి అగు 
లేలేత పరికర సంపుటి!! 
;
ఐననూ 
   ఆ మదనుని తండ్రి 
           శ్రీమహావిష్ణువు, పద్మనాభుండు ; 
మరి లీలావతారుడు, 
శ్రీకృష్ణమూర్తియే 
సాక్షాత్తు - ఐనపుడు - 
ఆ కొంటె లీలల వారసుడు మన్మధుడు    - 
ఆ పాటి గాలి సోకకుండా ఉండేది ఏలాగు!? 
ఓ మన్మధా! 
'అతనుడవు - ' 
ఐనాను ;[= ఐనప్పటికీ]  
ఆ లీలలకు వారసత్వము 
ఇసుమంత గైకొనక 
ఉండగలవా చెప్పు!
అందుకే, 
ఓ ఇక్షు ధనుర్ధారీ! 
అందుకోవయా 
నా లీలా నమస్సులను - 
అలవోకగా, కొంటెలీలలుగాను!  
;
================================
;
cheekaTi terala naDuma ; 
ETi tinnela paDaka!!!!! 
Ekaamtamidiye amTEnu ; 
kaugiTanu nanu guchchi ; 
mana naDuma unnADu mUDawa wADu; 
kaDu chichcharapiDugu! - 
amTUnu nawwimdi jawaraalu! ; 
;
'aunu! satyam!' ani nEnu oppukomTi! 
sumasaramu laidu ;
[aidu puuwula baaNAlu, ]
cheraku willu, 
chiluka waahanamu, 
waani kaDa unnawannii ; 
kaDu alati aprikara sampuTiyE! 
ainanuu aa madanuni tamDri 
SreemahaawishNuwu, 
padmanaabhumDu ; 
mari leelaawataaruDu, 
SrIkRshNamUrtiyE saakshaattu -
ainapuDu - 
aa komTe leelala waarasuDu manmadhuDu - 
aa pATi gaali sOkakumDA umDEdi Elaagu!? 
O manmadhA! atanuDawu ainaanu ; 
aa leelalaku waarasatwamu 
isumata gaikonaka umDagalawaa cheppu!
amdukE, 
O ikshu dhanurdhaarii! 
amdukOwayaa naa leelaanamassulanu 
alawOkagaa, komTeleelalugaanu!   
;
పౌరాణిక కళాజగతి, kaLAjagati ; [ link ]

అచ్చెరువుల త్రుళ్ళింతలు

దీపమొకటి సూర్యునింట; 
   దీపమొకటి చంద్రునింట ; 
       ఇరు ప్రభలను గుత్తకు 
           పుచ్చుకున్న దీపమ్ము ; 
నాదు చెలియ 
     నయనద్వయినందు;  
               స్థిరవాసం పొందెనోహోహో!
;
 ==========,
;
deepamokaTi suuryunimTa;  
  deepamokaTi chamdrunimTa ; 
    iru prabhalanu 
      guttaku puchchukunna deepammu ; 
naadu cheliya 
  nayanadwayinamdu; 
    sthirawaasam pomdenOhOhO!
;
************************************,
;
మిన్ను మిణుకు తారకలు ; 
భువి వైపుకి తొంగి చూసి, 
సంభ్రమమున స్వర్గసీమ 
మందహాసిని చెలియ చిరునవ్వుల చుక్కల్లు; 
కోటాను కోట్లు ఐ, విస్తరించి, విస్తరించి, 
అగణితములు ఔతూనే ఉన్నవి; 
;
"సఖియ హాసముల నక్షత్రమాలికలు ; 
      వెలసిన ఈ పృధ్వి - నన్ను మించిపోయెను!" 
అనుకొనుచూ 
 స్వర్గసీమ సంభ్రమాల త్రుళ్ళింతలు ;
          చెప్పనలవి కానన్ని!!  
;
====================,   

;          achcheruwula truLLimtalu :-

minnu miNuku taarakalu ; 
bhuwi waipuki tomgi chuusi, 
sambhramamuna swargaseema 
mamdahaasini cheliya chirunawwula chukkallu; 
kOTaanu kOTlu ai, wistarimchi, wistarimchi, 
agaNitamulu autuunE unnawi; 
"sakhiya haasamula nakshatramaalikalu ; 
welasina ii pRdhwi - nannu mimchipOyenu!" 
anukonuchuu 
swargaseema sambhramaala truLLimtalu ; 
cheppanalawi kaananni!!
;
************************************,

7, జులై 2016, గురువారం

kavitalu konni,jOkulu konni

అద్దమంటి మనసు

అద్దమంటి మనసు, తనది! 
మంచిబొమ్మలను నేర్పుగ ; 
అందులోన ఉంచమన్నదీ, రాణి ;
;
చూపు వలువలందున ; 
చక చక్కని ఊహల అద్దకమెంతో 
బాగుంటుందని, అన్నది.
అద్దరి ఇద్దరి తెలియని ; 
కాలాలను  కొసలంటా ; 
కొలుద్దాము - అని అన్నది నా దేవి!
;
తన చెక్కిళ్ళను 
వెన్నెల పుప్పొడులను 
అద్దినది జాబిల్లి!
;
చెలి నవ్వుల 
చేమంతుల వన్నెలద్దె ప్రకృతి!
సఖి మేనున 
ఉషారుణము నద్దినదీ 
తూర్పు దిక్కు!
ఎల్ల జగతి ; 
"అద్దకం పని" లోన ఆరితేరినది
అనురాగం, అనుబంధం - ప్రజ్ఞలివే ఓ గురుడా!
నిఖిల విశ్వమూ ఇప్పుడు 
'మమతానురాగ మేళనల - 
       రంగరింపులందున' ; 
కళంకారి కూలీలు ఐనది, 
అది అంతే! 
;
============================, 
;
kawita - 1 ;- 
addamamTi manasu, tanadi! 
mamchibommalanu nErpuga ; 
amdulOna umchamannadii, rANi ;
;
chuupu waluwalamduna ; 
chaka chakkani uuhala 
 addakamemtO baagumTumdani, annadi.
addari iddari teliyani ; 
kaalaalanu ; kosalamTA ; 
koluddaamu - ani annadi naa dEwi!
;
tana chekkiLLanu 
wennela puppoDulanu addinadi jAbilli!
cheli nawwula chEmamtula wanneladde prakRti!
sakhi mEnuna ushaaruNamu naddinadii tuurpu dikku!
ella jagati ; "addakam pani" lOna aaritErinaaru, 
anuraagam, anubamdham - praj~naliwE O guruDA!

nikhila wiSwamuu 
ippuDu 
'mamataanuraaga mELanala, 
ramgarimpulamduna ; 
kaLamkAri kuuliilu ainadi, 
adi amtE! 
;

సౌలభ్యత

అద్దమునకేల 
       అంత దర్పమ్ము? 
నా రాణి బింబాన్ని ; 
      తనలోన హత్తుకొనె! - 
;
అందుకే  
       ఆ గీర, 
ఇంతింత అని 
చెప్పరానంతటి గర్వమున్నూ! 
;
;  [కవిత - 2 ]
================, 
;
addamunakEla 
    amta darpammu? 
naa raaNi bimbaanni ; 
        tanalOna hattukone! - 
amdukE  
     aa geera,
 imtimta ani 
chepparaanamtaTi 
 garwamunnuu! 
;
;[kawita - 1] 
************************,
;
కవిత - 2  :-
             సౌలభ్యత ;- 
;
విరహవేదనలందు త్రెళ్ళుమనుచు ; 
కాలమ్ము శాసించె! 
ఎడబాటు కూడ ఒక మేలుకే! 
భగ్న ప్రేమా భావములను నింపిన ; 
బంగారు చషకముగ; 
నా హృదిని మార్చినది! 
అందుకే, 
ఇదిగో చెబుతున్నా!
విరహము, 
    ఎడబాటు ఇత్యాది కూడ ; 
సౌలభ్యవంతములె, 
             ప్రేమికునికి!
 ;
=================;
;kawita -2 :- 
             saulabhyata ;- 
wirahawEdanalamdu treLLumanuchu ; 
kaalammu SAsimche! 
eDabATu kUDa oka mElukE! 
bhagna prEmaa 
bhaawamulanu nimpina ; 
bamgaaru chashakamuga; 
naa hRdini maarchinadi! 
amdukE, idigO chebutunnA!
wirahamu, 
eDabATu ityaadi kUDa ; 
saulabhya wamtamule, 
                     prEmikuniki!
;

=================;

ముఖబింబం

అద్దమున చూచింది నా చెలియ ;
ముడిచింది మోమును బహు కినుకతో;
కలికి వేరొకతె
తనకు పోటీగ వచ్చెనని తలచి!
;
- [ అమరశిల్పిజక్కన -
       నిలువుమా! నిలువుమా! నీలవేణీ! .....  }
;
; - {తనకు పోటీ}
========================,
;
addamuna chuucimdi naa cheliya ;
mOmu muDichimdi kinukatO;
kaliki wErokate
tanaku pOTIga wachchenani talachi!
;
- [ amaraSilpijakkana -
      niluwumA! niluwumA! }
;
*****************************,
; [mukhabimbam ; ముఖబింబం ]

భారం! భారం!

1} హఠయోగం;:-
ఆకాశం ఆతప పత్రం; 
ఇలాతలం పాదపీఠం; 
సూర్యప్రభల శఠగోపం; 
ఆకలిదీ హఠయోగం; 
ఆవలితీరం కానరానిది 
;
- [ఆకలిదీ హఠయోగం; ]
;
***********************,

2} కీర్తిభారం :- 
;
నెమలికి - పింఛం ; 
;        భారం! భారం! ; 
ఉడుతకు 
   భారీ కుచ్చుల తోక ;
;                భారం! భారం! ; 
మృగరాజు వదనమున 
                గుత్తంపు జూలు ;
;                         భారం! భారం! ; 
కరిరాజు తొండం ; 
;            భారం! భారం! ; 
పురుషునికి రమణి ; 
;          భారం! భారం! ; 
ఐనప్పటికీ .............
      ఆ బరువు శోబిల్లు 
      బహు సుందరముగా! 
;
కీర్తికాంత కూడ ; 
         అటువంటిదే! 
భారమని ఎంచక ; 
          మోయడానికి 
బహు హుషారు కలిగిఉంటుంది 
                  మానవజాతి!! 
;
 ===============;
;
aakaaSam aatapa patram; 
ilaatalam paadapITham; 
suuryaprabhala SaTha gOpam ; 
aakalidii haThayOgam; 
aawaliteeram kaanaraanidi 
;
************ 
;
2} keertibhaaram :- 
nemaliki pimCam ; 
BAram! BAram! ; 
uDutaku BArii kuchchula tOka ; 
BAram! BAram!  ; 
mRgaraaju wadanamuna guttampu juulu ; 
BAram! BAram!  ; 
kariraaju tomDam ; 
BAram! BAram!  ; 
;
purushuniki ramaNi ; 
BAram! BAram! ; 
ainappaTikii aa baruwu 
SObillu bahu sumdaramugaa! 
keertikaamta kuuDa ; 
aTuwamTidE! ..............
BAramani emchaka ; 
mOyaDAniki 
bahu hushaaru kaligiumTumdi 
maanawajaati!!

29, జూన్ 2016, బుధవారం

పున్నమి ఉవిద

పౌర్ణమి ప్రౌఢ - హంసగమనముల; 
విచ్చేస్తూన్నది గమ్మత్తుగ ; 
కను ఋతుశోభల క్రీగంటన్! || 
;
నిత్య కృత్య విధిని మరువదు తాను! 
ఏమరుపాటుగనైనా : 
మేఘమాలికల 
పళ్ళెరములు తెచ్చింది; 
వరుసలుగా పేర్చింది; 
పేరిమి మెరుపుల జ్యోతులు; 
నిమ్మళముగ వెలిగించెను || 
;
శ్రావణ ఋతు సామ్రాజ్ఞికి ; 
స్వాగత హారతులను 
సున్నితముగ ఒసగింది ;
పున్నమి వనితాలలామ! ||
;
***********************;
;౨౦౧౬   ౨౦౧౬   ౨౦౧౬ ౨౦౧౬   ౨౦౧౬ 
[ఉప; తరం ; October 3]

30, మే 2016, సోమవారం

తేనీలు / నానీలు

1] స్విమ్మింగ్ ఫూల్ / 
ఈత కొలను :-
పోటా పోటీలుగా 
ఈత పోటీల భామినులు; 
మీనాక్షుల ఈదులాటలతొ ; 
నిండుగ "కొలను - ఆక్వేరియం "
;
[ శీర్షిక :- తేనీలు ] 
;
౨౦౧౬   ౨౦౧౬   ౨౦౧౬ ౨౦౧౬   ౨౦౧౬ 

2] వెన్నెల పువ్వు పూసింది
చేత పట్టుకునికులుకుతూ 
వ్యాహ్యాళి చేస్తూన్నది
పున్నమి మహరాణి! 
;
౨౦౧౬   ౨౦౧౬   ౨౦౧౬ ౨౦౧౬   ౨౦౧౬ 
;
3] ఏటి అలలపైన; వెన్నెల సింహాసనం; 
విను వీధుల విహరిస్తూ వచ్చిన ;
నీలి నిశీధి అధివసించింది!
;
"రేపటి ఉషస్సులు
తన నేస్తములే కదా!"
అనుచు ఆహ్వానం పలికింది నిశీధి!
;
=================================;
;
1] # swimmimg phuul / iitala pOTIlu :-
pOTA pOTIlugA 
iita pOTIlu ; bhaaminulu; 
meenaakshula IdulaaTalato ; 
nimDuga kolanu aakwEriyam - 
;
[ SIrshika :- tEnIlu / నానీలు (small poems)]

;౨౦౧౬   ౨౦౧౬   ౨౦౧౬ ౨౦౧౬   ౨౦౧౬ 
tEnIlu  / ; [తేనీలు] :-
;
wennela puwwu puusimdi
chEta paTTukuni
kulukutuu wyaahyaaLi chEstuunnadi
punnami raaNi!
punnami maharaaNi!
;
౨౦౧౬   ౨౦౧౬   ౨౦౧౬ ౨౦౧౬   ౨౦౧౬ 
;
3] ‪‎ETi‬ alalapaina; wennela simhaasanam; 
winu weedhula wiharistuu wachchina ;
niili niSIdhi;
adhiwasimchimdi!
;
"rEpaTi ushassulu
tana nEstamulE kadaa!"
anuchu aahwaanam palikimdi niSIdhi!
;
*******************************
;
;తెలుగురత్నమాలిక ;- 5447 = 158 posts, last published ; May 29, 2016
;~ December 31, 2015 ; post ; 

29, మే 2016, ఆదివారం

లోకాభిరామాయణం

చుక్కల తళుకుల  బాతాఖానీ! ; 
చెలి సొగసులతో ఆషామాషీ ;
కబురులందున భాగస్వాములు ;
తారామణులు;
;
కాంతిప్రభల లోకాభిరామాయణం; 
చుక్కల తళుకుల బాతాఖానీల హడావుడి
రేయి గగనమ్మున నిండిన సందడి! 
;
==============================,
;
chukkala taLukula baataaKAnii!
cheli sogasulatO aashaamaashii ;
kaburulamduna bhaagaswaamulu ;
taaraamaNulu;
;
chukkala taLukula baataaKAniila haDAwuDi
rEyi gaganammuna nimDina samdaDi! 
;
************************************,
ఒక proverb :-
;
"రసో వై సః||"

విస్తృతినౌతూ ... , విస్మృతినౌతూ...

బింబాధరి చుంబనమ్ములిడు వేళలలో   
అనురాగ లోకమున విస్తృతినౌతూ ;
ఉంటిని తరుణిలొ లీనమయీ!
;
అంబుజాక్షి తిరస్కృతికి గురి ఐన వేళలలో
నిషృతి ఏమిటొ - బోధపడక 
ఇటు
విస్మృతినౌతూ........... ! 
;
=============================,
;
bimbaadhari chumbanammuliDu wELalalO   
అనురాగ లోకమున విస్తృతినౌతూ ;
umTini taruNilo leenamayii!
;
ambujaakshi tiraskRtiki guri aina wELalalO
nishRti EmiTo - bOdhapaDaka iTu
wismRtinautuu........... ! 
;
**********************************,   

మౌని - మౌనము

ప్రేమిక ధాత్రిని ; 
       స్థిరపడ్డాను ఇట్లాగ! ... 
తను నిర్లక్ష్యిస్తే ; 
       మౌనము నౌతూ ...
మౌనిగ - లోగిట ముడుచుకునీ .........!
;
సఖి నను లాలిస్తే ....
       తన కెమ్మోవిని 
          తేనెల ఊటను అయ్యీ ..... !               
;
--------- [ ప్రేమిక ధాత్రి ]
;
================================,
mauni - maunamu 
prEmika dhaatrini ; 
sthirapaDDAnu iTlaaga! ... 
tanu nirlakshyistE ; 
maunamu nautuu ...
mauniga lOgiTa 
muDuchukunee .........!
sakhi nanu laalistE ....
tana kemmOwini tEnela uuTanu ayyii .....!
;
*************************,

తెలుగురత్నమాలిక - 5420 pageviews - 155 posts, last published on May 19, 2016 -

19, మే 2016, గురువారం

సంపంగి కలశం

పరిమళాలకు కలశం 
          'సంపంగి పూవు' ;

కల్లోలిత ఋతువులారా!
    ఈ సంపంగి తావులను
         శిరసు మీద చల్లుకోండి!
  స్థిత ప్రజ్ఞతను, శాంతమ్మును 
              కానుకలుగ గైకొనండి! 
;
************************************,
;
నా డెందంలో జలపాతం నువ్వు ;
    నీ నవ్వులలో పువ్వునయీ జారిపోతూ 
;
************************************,
;
ఆనందబాష్పాల వన్నెలను 
అద్దుకున్నదినాదు మనసు! 
నిరంతరమూ - 
కొంగ్రొత్త చిత్తరువుల కలిమి 
ఈ మనసుకు సొంతం.
;
************************************,
;
ఊహలకు రెక్కలు తొడిగాడు మదనుడు;
వియత్తలాన-
ఊసులన్నీ చేస్తూన్న  విహారములను
వీక్షిస్తూ, మన్మధుడు నిశ్చేష్ఠుడౌతూ
తానే మరొక చిత్రం ఐనాడు!! తరుణీ!
;
===================================,
;
 parimaLAlaku kalaSam 
       'sampamgi puuwu' ;

kallOlita RtuwulaarA!
      ii sampamgi taawulanu
Sirasu meeda challukOMDi!
     sthita praj~natanu, Saamtammunu 
               kaanukaluga gaikonamDi! 
;
************************************,
;
] naa DemdamlO jalapaatam nuwwu ;
    nee nawwulalO puwwunayii jaaripOtuu 
;
************************************,
;
] aanamdabaashpaala wannelanu 
addukunnadinaadu manasu! 
niramtaramuu - 
komgrotta chittaruwula kalimi tana somtam.
;
************************************,
;
] uuhalaku rekkalu toDigADu madanuDu;
wiyattalaana-
uusulannii chEstuunna  wihaaramulanu
weekshistuu, manmadhuDu niSchEshThuDautuu
taanE maroka chitram ainADu!! taruNI!
;
************************************,
;

అద్దం, mirror works

దారమునై నిలిచాను నీ మ్రోల ; మానినీ! 
నీ నగవు శీతల ముత్తెములనిటు   
నిటు గ్రుమ్మరించు! ; 
మిసమిసమసలడేటి;  
ముత్యాల సరము నౌతాను! - 
;
--------- [ కవిత 1 ]  ;

******************************,
;
గాలి స్తంభించగా ; 
ముచ్చెమటలే నిండె తన తనువు నిండా!
తులతూచుచున్నది మలయమారుతము ; 
మేఘాల సిబ్బెల తులలోన హర్షముతొ ; 
ఆమె స్వేదంపు అత్తరులను, సురభిళ పన్నీరులను!    
;
------------ [ కవిత 2 ] :

******************************,

స్వప్నాల అద్దం భళ్ళున పగిలింది; బెరుకేల? 
ఏరుతాను ఆ ముక్కలు;
మేల్మి కుట్టు పనితనంతో
కొత్త కవితా వస్త్రాన్ని చేస్తాను;
నీకు ఇస్తాను, అందుకో నా ప్రాణసఖీ! 
;
--------- [ కవిత 3 ]  ;
       ------- [ అద్దం డిజైన్లు ; ] 

******************************,
================================,
;******************************,

daaramunai nilichaanu nee mrOla ; 
maaninii! nee nagawu SItala muttemulaniTu   
niTu grummarimchu! ;
misamisamasalaDETi;  
mutyaala sarau nautaanu!
;
******************************,
;
gaali stambhimchagaa ; 
muchchemaTalE nimDe tana tanuwu nimDA!
tulatuuchuchunnadi malayamaarutamu ; 
mEGaala sibbela tulalOna harshamuto ; 
aame swEdampu attarulanu, 
suraBiLa panniirulanu!
;
******************************,
;
swapnaala addam BaLLuna pagilimdi; berukEla?   
geetaamjali sinimaa, Erutaanu aa mukkalu;
mElmi kuTTu panitanamtO
kotta kawitaa wastraanni chEstaanu;
niiku istaanu, amdukO naa prANasaKI! 

--------- [ addam Dejainlu ] ; 

******************************, 

18, మే 2016, బుధవారం

నేడు వింత జరిగెను!

తటాకమ్ముల చిరు తరగలు ; 
తటాలున  నేర్చినవి ; 
ఆటపాట లెన్నెన్నో! 
ఎటుల, ఎటుల? తెలుపండీ!
 ఇటుల - 
           ~  నేడు వింత జరిగెను!    ||  
;
తరంగములు మృదురాగిణి
 + లయ్యినవీ ఓహోహో!  
తరగ తంత్రు పయిన 
గాలి మృదు స్పర్శలు పాటలయీ - 
హొయలు లొలకబోసేను! 
           ~  నేడు వింత జరిగెను!    ||  
;
తరగమడత తారళ్యత ; 
వెన్నెలను పిలిచేను ; 
తీరమ్ముల సైకతముల
అనురాగపు చలనమ్ములు -  
లక్ష హంస తూలికలై ; 
నవ చిత్రమ్ములను తీర్చి వేసెను! ||
;
ప్రకృతిలో - అణువు అణువు ; 
ప్రణయ పాన్పు ఆయెను! 
           ~  నేడు వింత జరిగెను!    || 
;
చిలుక వాహనుడు మదనుడు ; 
శుకము వీడి తురగమెక్కె! 
'ఛల్ ఛల్!' అంటూ : 
బాగ హల్ చల్ చేస్తుండెను! 
           ~  నేడు వింత జరిగెను!    ||  
;
నవ్య ప్రేమజంటలకు ; 
మోహనమౌ మోహ-రంగమందున ; 
కదన రంగమును ఏర్పరచెను అతనుడు;
           ~  నేడు వింత జరిగెను!    || 
;
సమ్మోహనకరముగాను గుంభనముగ నవ్వేను 
పతి నగవుల పారిజాత సుమములన్ని
కూర్చి దండలల్లి
తన గళమున ధరియించీ
అల్లిబిల్లి మేల్మి ఆటలాడేను;
           ~  నేడు వింత జరిగెను!    || 

****************************\****,

6, మే 2016, శుక్రవారం

నా progress card - 1

post - 1 ]
Saturday, March 7, 2009
ఒప్పుల కుప్పలు - 1 ( పల్లవి) ;-  మోదమో -తన మాటయో? 
నాట్యమో-తన నడకయో? ఏమి వయ్యారం! ఏమి సింగారం! //

*****************************

post - 2 ]
Saturday, March 7, 2009
ఆమని కులుకొక్కటి - 2
అవనికి దిగి వచ్చినది ఆమని కులుకొక్కటి! 

స-రి-గ-మ-అని పాడినది ; విరి మాలిక సౌరభం !  // 

*****************************

post - 3  ]
Saturday, March 7, 2009
ఈ లీల వెన్నెల హేల  ;-
వేళ కాని వేళ ఇది ;  జాబిలి వెన్నెల హేల ;  

ఈ లీలగ సిరి వెన్నెల ; పగలు, రేల పండుగ?

*****************************

post - 4 ] 
Saturday, March 7, 2009
చిరు ప్రశంస - (౧) ;-  పూవుల దొన్నెల (గిన్నెల ) లోన

చల్లని వెన్నెల గంధము లివిగో! ;  కలువ మిథారీ !

*****************************

post - 5 ] ;- 
Saturday, March 7, 2009
కాటుక కోటలు ;- చిమ్మ చీకటుల ; పెట్టని కోటల;
కోటి జ్యోతులను వెలిగించే శక్తి సంపన్నవు,
నీవట సుదతీ! !!?
వాస్తవమేనా? ఓ విశాల నేత్రీ!
"కామిని అక్షుల మిల మిల కాంతులు ;  
కాటుక కోటల (లోన) వెలసిన వెనుక
నమ్మిక కలిగెను,ఇది నిజమే!"నని.


*****************************


▼ ▼ ▼ ▼ ఫిబ్రవరి ▼ ▼ ▼  ఫిబ్రవరి  ▼ ▼ ▼ February 

Tuesday, February 24, 2009

పోస్ట్ టెస్ట్ 


 ▼ ▼ ▼  మార్చి ▼ ▼ ▼  March (15) ▼ ▼ ▼ 
చంద్ర హాస (1965)
ఆణి ముత్యము

శ్రావణ మేఘములారా!

Tuesday, March 10, 2009
ఆణి ముత్యము ;  (పల్లె పిల్ల పాట)

1)సత్తెంగా ఆ ముత్తెం ;  మత్తెక్కించేను నిత్యం 
  కోర సూపు సూసేను   ;  కోటి తూపు లిసిరేను              
     "కోలు!కోలు! కోలంటూను;    కోలాటం ఆడేను   //   

▼  March (15)

చంద్ర హాస (1965)
ఆణి ముత్యము
శ్రావణ మేఘములారా!
శ్రావణ మేఘములారా!
వ్రత దీక్ష -(౪)
హరి విల్లులు (౩)
కాటుక కోటలు
చిరు ప్రశంస - (౧)
ఈ లీల వెన్నెల హేల
ఆమని కులుకొక్కటి - 2
ఒప్పుల కుప్పలు - 1
పరిచయం
పరిచయం
పరిచయం

ఇది నీను రాసిన తెలుగు పోస్ట్

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

2009 ▼  February (23)  #[అఖిలవనిత.blog]  
కార్తీక దీపాలు
అంజలిదే గొనుమా !
ఓ మోహన మురళీ !!!
అల్లిబిల్లి దండలు
పాహి మోహన కృష్ణ!
గైకొనుమా హారతి! పద్మావతి
వెన్నెల కోలాటం
చిత్రపటం
ఏడు వారాల పేర్లు
తేనె మధురిమలు
కొండ గుర్తులు
పదండి ముందుకు !
గొబ్బి దేవుళ్ళు
రామ లాలి... మేఘశ్యామ లాలి
పడమటి సంధ్యా రాగం 
రామ లాలి... మేఘశ్యామ లాలి
శంపా లత సామ్రాజ్ఞి
మురిపాల కన్నయ్య
కమ్మని స్వప్నాలకు భరోసా
చిలక వంకర ముక్కు
బాలకృష్ణుని పాల అడుగులు
పాల వెన్నెల శిల్పాలు
సందేహాలు  
;
 Labels ;-  in ;- తెలుగురత్నమాలిక blog ;-

నా First పోస్ట్&list,  ఆటిన్ కవితలు, ఓంకారం, 
కవిత, చిత్రసీమ, చినుకులు, హై'కూనలు'
తేనె కవితలు, నచ్చిన సంగతులు, 
నైస్ ఐత, పద లతలు, పద'నస'లు, 
పాట కవిత, మధు కవిత, మురళీ రవళి, 
రత్న వనిత డిజైన్స్, వివిధ భాషల వింతలు, 
శుభగీతదీవెనలు, అనువాదదృశ్యము,
cloth designs, english same, 
idi chittu vrAta prathi 

నా progress card - 1 ;-
 నా మొదటి పోస్టు " #అఖిలవనిత.blog లో :-   

నలుపు కూడా అందమే!

అద్దమ రేతిరిలోన ; 
పున్నమి జాబిలి అద్దం;
రేయి చూచుకుంటూన్నది తన అందం,
మిసిమి నలుపు సైతమూ
అందంలో భాగమే ఓ నేస్తం!
;
****************************,
;
తారామణిదీపాలు వెలుగులీనెను 
మబ్బు చెరగులను పట్టి;
సుతారముగ వీచు గాలి
నిశిరేయిని 
తొంగి చూచి కిసుక్కున నవ్వేను 
;
*****************************,
;
అగణిత భావాల శిల్పములు
నిలుపుచున్న రేయంతా;
ఋతురాణి ఎత్తిపట్టినట్టి కాగడా! 
ఎద ఎదలో అపూర్వమౌ "ఆది అజంతా"!
;
**************************** 
; by ;- ; [సుధాక్షీరం ]

# ===========================;
ఆది అజంతా ;-
addama rEtirilOna ;
punnami jaabili addam;
rEyi chuuchukumTUnnadi tana amdam,
misimi nalupu saitamuu
amdamlO BAgamE O nEstam!
;
****************************,
taaraamaNideepaalu weluguleenenu 
mabbu cheragulanu paTTi;
sutaaramuga weechu gaali
niSirEyini 
tomgi chuuchi kisukkuna nawwEnu 
*****************************,
agaNita bhaawaala Silpamulu
nilupuchunna rEyamtaa;
RturaaNi ettipaTTinaTTi kaagaDA! 
eda edalO apuurwamau "aadi ajamtaa"!
;
****************************
; + by ; - [sudhaaksheeram ; upa, taranga ]

**********************************; 
ఆది అజంతా ;-