29, ఆగస్టు 2015, శనివారం

కావడి కుండలు, భారవాహకుడు

ప్రేమకావడి భారవాహకుడిని;   
భుజములు కాయలు కాసినవి; 
సజావుగా సాగుతునే ఉన్న నా నడకలు; 
కానీ, నా పయనంలో
ఎంతొ ఆశ! మరెంతయో ప్రయాస!

ప్రేయసీ! మనోహరీ! 
ఈ కావడిబిందెలలో ; 
నిరంతరం పెల్లుబికే 'విరహ ద్రవములను' 
విసువు చెందకుండ 
మోస్తూనే ఉన్నాను ;
ఈ కావడి కుండలను!  

=============================== 

prEmakaawaDi bhaarawaahakuDini; 
bhujamulu kaayalu kaasinawi; 
sajaawugaa saagutunE unna naa  
naDakalu; emto,ASa! 
maremtayO prayAsa! 
;
prEyasI! manOharI! 
ii kaawaDibimdelalO ;
pellubukutu; niramtaram; 
'wiraha drawaNamulu;' 
wisuwu chemdakumDa ; 
mOstUnE unnAnu ;
I kaawaDi  kumdalanu 

తెలుగురత్నమాలిక
Pageview chart 4733 pageviews - 140 posts, last published on Aug 29, 2015  

తాంబూలచర్వణము

ఎరుపువన్నెల వొలుకుచున్నవి; 
ఇందువదన బింబాధరములు ; 
గీతమ్ముల ఆలాపనలు సాగుచూ ఉన్నవి;

పాటలాధర, చెలియ వంపు తిరిగి యున్న పెదవుల 
తమ్ములముల రాగార్ణవ సౌరభమధువులు 
గీతమ్ముల ఆలాపనలు సాగుచూ ఉన్నవి

తరుణీమణి! నీదు తాంబూలవిడియపు జల్లులు
నాదు మానసోద్యానవనముల తొణికిసలాడేను; 
వియ్యమందేను తమాల పల్లవములు; 
నాదు స్వప్నసంఘాల తోడ; 
గీతమ్ముల ఆలాపనలు సాగుచూ ఉన్నవి;

ఇట, ఉభయసంధ్యల అరుణార్ణవములు; 
పగలుకు, రేయికి - అభేదములాయెను;
శత్రులకైనా, మైత్రిని కూర్చెడు చమత్కారము; 
అందులకే - 
నీదు హస్తమున తమాలవిడియాలకు, 
నాదు ఎడద తోటను; 
విడిదిగా ; అంకితమొసగితిని; 
తృణీకరించకుము; జవ్వనీ!
 [ తాంబూలచర్వణము = కిళ్ళీ ]
============================   

erupuwannela wolukuchunnawi;  
imduwadana bimbaadharamulu ;  
giitammula aalaapanalu saaguchuu unnawi; 

paaTalaadhara, cheliya wampu tirigi yunna 
pedawula ; tammulamula raagaarNawa saurabhamadhuwulu ; 
giitammula aalaapanalu saaguchuu unnawi;

taruNImaNi!niidu taambuulawiDiyapu jallulu; 
naadu maanasOdyaana wanamuల toNikisalADEnu;  
wiyyamamdEnu tamaala pallawamulu; 
naadu swapnasamghAla tODa; 
iTa, ubhayasamdhyala aruNArNawamulu; ;
pagaluku, rEyiki; abhEdamulaayenu; 
Satrulakainaa, maitrini kuurcheDu; 

chamatkaaramu; 
amdulakE - niidu hastamuna tamaalawiDiyaalaku, 
naadu eDada tOTanu; wiDidigaa ; 
amkitamosagitini; tRNIkarimchakumu; jawwanI!

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

{{{{{{ F. B.:- 
Kusuma Piduri‎sahitheeseva (సాహితీ సేవ)
August 18 at 7:50pm · 
ఎరుపువన్నెల వొలుకుచున్నవి; :-}}}}}

 [ తాంబూలచర్వణము = కిళ్ళీ [F. B. :- LINK ]  ; 


28, ఆగస్టు 2015, శుక్రవారం

చెలి స్పర్శ

ఏమి ఇటుల నేడు
సిగ్గులమొగ్గ అగుచుండె;  
తెలిసినది కారణమ్ము!  
కనులకు గంతలు కట్టుకుని  
పద్మదళనేత్రి, రాజీవలోచని;
  
దోబూచులాడుచున్నది తరళాక్షి, 
గాలిలోన చేతులను; 
అటు ఇటు విసరుచు, చెలుల ;  
చటుకున పట్టుకొన నుంకించుచున్నది
సుమగాత్రి కరకమలముల స్పర్శ కలుగగానె; 
;
వడగాడ్పులున్నూ తన స్పర్శ వలన 
మలయ శీతల తుషారతప్తమ్ములాయేను; 
;
అంగనామణులందరును చేరి 
గుసగుసల, ముసిముసినగవులతొ   
నవ మోహనాంగికి, ఇందువదన ఒడలుకు 
నలుగుపిండిని పెట్టి, మేనెల్ల అలదేరు;
సురభిళ లేపనమములు  పట్టించుచుండగా; 
చకిలిగింతలు కలుగ మెలికలు తిరుగుచూ 
కిలకిలా నవ్వులను చిందించు నా సఖియ! 
చెలి కదలికల వలన,
చెలి చేతలవలన
చెలి చేతనల వలన
చెలి స్పర్శ వలన 
చిరుగాలి మారేను నవమోహిని బాణిగా!
ముగ్ధ వోలె మలయ సమీరమ్ము ఇపుడు- 
నవవధువు ఆయెను;
కొత్తపెళ్ళికూతురుకు ఆ మాత్రం, 
నునుసిగ్గు తెరల; 
మేలిముసుగులను; 
ధరియించు ఇంపులే అవి; 
ఔనా!? ఔనౌనా!?
 ====================================      

 kaTikachiikaTi amaawaasya niSini kUDa ;
kuwalayaadulu rinawi;కోమలి ! / niidu  
dara haasamulu chimdimchuchunnadi- 
waalukanula kriigamTi chuupulu wisaruchunnadi 
 taanu;  jawwani wiikshaNamula ; 
nunulEta kaamti walana; tOyajaakshi ; haasini  

nagawulamdali; wimalakaamti/  
2] Emi iTula nEDu; 
siggulamogga aguchumDe;  
telisinadi kaaraNammu!  
dObuuchulaaDuchunnadi taraLAkshi, 
kanulaku gamtalu kaTTukunnadi; gaalilOna 

chEtulanu; aTu iTu wisaruchu, chelula ; 
chaTukuna paTTukona 

numkimchuchunnadisumagaatri 
karakamalamula sparSa kalugane; 
waDagaaDpulu saitamu 
;   malaya SItala tushaarataptammulaayenu; 
amganalu oDaluku nalugupimDini 
paTTimchuchumDagaa; chakiligimtalu kaluga; 
melikalu tiruguchuu nawwulanu 

chimdimchu; mugdha wOle ; 
malaya samiirammu ipuDu- 
nawawadhuwu aayenu;
kottapeLLikuuturuku 
aa maatram, 
nunusiggu terala; 
mElimusugulanu; dhariyimchu 
impulE awi; aunaa!? aunaunaa!? 

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
 Emi iTula nEDu; siggulamogga aguchumDe; 

తెలుగురత్నమాలిక
Pageview chart 4723 pageviews - 138 posts, last published on Aug 23, 2015

'''''''''''''''''''''''''''''' 

23, ఆగస్టు 2015, ఆదివారం

'న్' కి పొల్లు? నళిననయనీ!

"న"కారీకారముల "నీ" =   
"న"కారానికి గుడి ఇచ్చాను;
నీవు - ప్రతిష్ఠించబడిన కోవెల ఐనది

"న"కారాకారముల "నా" =   
నకారానికి
ఆశావాదం "నా"లోనికి చేరింది
నాటినుండీ 
నీ ఆలయద్వారం ముంగిట
పరచుకునిపోయాను  
ఒక చిన్ని రంగవల్లినై, నళిననయనీ! 

******************************

'న్' కి పొల్లు నళిననయనీ! 

      [కుసుమాంబ1955] 
****************************** 

"na"kaariikaaramula "nii" =   
"na"kaaraaniki guDi ichchaanu;
niiwu - pratishThimchabaDina kOwela ainadi

"na"kaaraakaaramula "naa" =   
nakaaraaniki
ASAwaadam "naa"lOniki chErimdi
naaTinumDI 
nii aalayadwaaram mumgiTa
parachikunipOyaanu  
oka chinni ramgawallinai, naLinanayanI! 

******************************
 ['n ' ki pollu? naLinanayanI! ]

      [kusumaamba1955] 

19, ఆగస్టు 2015, బుధవారం

మనసు తోట

ఎరుపువన్నెల వొలుకుచున్నవి;
ఇందువదన బింబాధరములు ;
గీతమ్ముల ఆలాపనలు సాగుచూ ఉన్నవి;
పాటలాధర, చెలియ వంపు తిరిగి యున్న పెదవుల ;
తమ్ములముల రాగార్ణవ సౌరభమధువులు ;
గీంతమ్ముల ఆలాపనలు సాగుచూ ఉన్నవి;
;
తరుణీమణి! నీదు తాంబూలవిడియపు జల్లులు;
నాదు మానసోద్యానవనముల తొణికిసలాడేను;
వియ్యమందేను తమాల పల్లవములు;
నాదు స్వప్నసంఘాల తోడ;
గీతమ్ముల ఆలాపనలు సాగుచూ ఉన్నవి;
;
ఇట, ఉభయసంధ్యల అరుణార్ణవములు;
పగలుకు, రేయికి; అభేదములాయెను;
శత్రులకైనా మైత్రిని కూర్చెడు చమత్కారము;

అందులకే -
నీదు హస్తమున తమాలవిడియాలకు,
నాదు ఎడద తోటను;
విడిదిగా ; అంకితమొసగితిని;
తృణీకరించకుము; జవ్వనీ!
=================

18, ఆగస్టు 2015, మంగళవారం

విమలకాంతి

కారుమబ్బులు దట్టముగ పట్టినప్పుడు కూడ ; 
సహస్రదళ నళినమ్ములు వికసించెను ;
కటికచీకటి అమావాస్య నిశిని కూడ ; 
ఇటుల కువలయాదులు విరిసినవి;
నళిననేత్రీ! నా కోమలీ!
విప్పారిన నీదు నగవులందలి విమలకాంతి చేత ; 
పద్మములు వడలలేదు ;
నీదు వీక్షణముల నునులేత కాంతి వలన ; 
కలువపూవులు కసిగందలేదు;

భానుని సఖియలకును .........
చంద్రుని ప్రేయసిలకును
పగలు, రాత్రిల పట్టింపులు లేకపోయె!

దినకరునికి, 
శశాంకునికిని
పట్టరానంత ఉక్రోషం
కలిగినదీ ....... అంటే
కలగదా మరి! -
వారి క్రోధములను 
తప్పుబట్ట లేము కదా!!!!!!

************************
 So many many 


(విమలకాంతి)
[views ;- 4655 ; కుసుమాంబ[1955]
FB:- ఉపశమన  తరంగాలు ]
'

14, ఆగస్టు 2015, శుక్రవారం

ప్రాగ్దిశను నవ ఉషస్సు

ఉజ్వలమౌ పతాకము;
మన త్రివర్ణపతాకమ్ము 
అగణితమౌ  తేజస్సులు 
దశదిశలా పెంచును  || 

విషణ్ణతలు మరుగవగా;- 
        కనుమరుగు అయ్యేలా;  
వెన్నెలను కురియును    
పున్నమివెన్నెలను కురియును  ॥       
    
మువ్వన్నెల మన జెండా
  చేవ్రాలు చేసెను
అదిగో! అటు వెలిసెను
   ప్రాగ్దిశను నవ ఉషస్సు    ||   

**************************************************************

తెలుగురత్నమాలిక  (teluguratnamaalika ) 
Pageview chart 4627 pageviews - 134 posts, last published on Aug 11, 2015 


11, ఆగస్టు 2015, మంగళవారం

మమతల తీరుతెన్నులు

అబ్బురముల
వలపు తీరులెపుడు కడు ఆశ్చర్యార్ధకములను
మన బాటల పరచుచుండునౌరా!

అనంతమౌ సాగరమున ;
అగణితమౌ కెరటమ్ముల  
లవణజలములందు కూడ;
ధృతి వీడదు స్వాతిచిప్ప;

ఆణిముత్తెమ్ములకు  
ఊయెలగా తానై
అగాధమౌ నీళ్ళలోన 
వసియించును 
స్వాతి ముత్తెపుచిప్ప!

ఈ మమతల తీరుతెన్నులు 
ఎపుడు అబ్బురములు కదా!
ఎన్నెన్ని అగచాట్ల పాలైన గాని,
అనురాగపు తీపిదనము 
కడకు లభ్యమగును కదా!

యోచించి చూడ బ్రతుకు చిత్రం కదా!
మన బాటల పరచుచుండునౌరా!!!!!!
;

9, ఆగస్టు 2015, ఆదివారం

వలపు తీరుతెన్నులు

అమల విమల భావములకు; 
అవధి నెరుగని మమకారపు ఊహలకును;
అవనిలోన కనుగొనగా; 
ఆలంబనమౌతున్నది 
"ప్రేమ స్పర్శయే"  సుమీ! 

రమణీమణి దృక్కులందు, 
అధరమ్ముల, కపోలముల దర్పణముల ;  
కరువుదీర ప్రతిఫలించు -
తన బింబమ్ముల వీక్షించుచు పరవశించు 
'వలపు తలపు తత్వమ్ముల అబ్బురమ్ముల'
గమనించండీ! 
తెలిసిన ఆ చిత్రమ్ముల 
ఓలలాడండి నిరవధికంగా!  

[వలపు తీరుతెన్నులు]

్్్్్్్్్్్్్్్్్

amala wimala bhaawamulaku; 
awadhi nerugani mamakaarapu uuhalakunu;
awanilOna kanugonagaa; 
aalambanamautunnadi 
"prEma sparSayE"  sumii! 

ramaNImaNi dRkkulamdu, 
adharammula, kapOlammula darpaNamula ;  
karuwudiira pratiphalimchu 
tana bimbammula; 
wiikshimchuchu parawaSimchu; 
walapu talapu tatwammula 
abburamula gamanimchamDI! 

్్్్్్్్్్్్్్్్్

అంబరానికి తెగ అసూయ

అంబరానికి తెగ అసూయ చెలీ! 
నీదు కపోలముల దర్పణముల చూచి, 
ఎంతొ ఈర్ష్య పడి ఆ అంబరము;
"అంత మిసిమి నిగ్గుల అద్దముగ; 
నేను కూడ అవ్వాలని"
తలచింది, సరే!
తలచినదే తడవుగా ; 
చతుర్ముఖుని గూర్చి, 
చిరకాలతపస్సు చేయడం
మొదలెట్టింది;
ఆరంభం అదె పాపం! 
తుది ఎరుగని ఆచరణగ, 
మారిందీ ఆ తపస్సు!
ఒంటికాలి మీద నిలిచి,
నాటినుండి నేటి దాక
పాపమటులె నిలిచి నిలిచి, 
నిలిచి నిలిచి,నిలిచీ ,........
తాను వంగిపోయె నో సఖీ!
{మధుర కవితలు - 1 - కుసుమాంబ }
Kusuma Piduri‎భావుక ; July 22 at 11:40pm ·
      (భావుక; in Face Book } 
==========================

 అంబరానికి తెగ అసూయ 

‪#‎ambaraaniki‬ tega asuuya:-
ambaraaniki tega asuuya chelii! 
niidu kapOlamula darpaNamula chuuchi, 
emto Irshya paDi aa ambaramu;
amta misimi niggula addamuga; 
nEnu kuuDa awwaalani;
talachimdi, sarE! 
talachinadE taDawugA ; 
chaturmukhuni guurchi,
chirakaalatapassu chEyaDam
modaleTTimdi; 
aarambham ade paapam! ; 
tudi erugani aacharaNaga,
maarimdii aa tapassu! 
omTikaali miida nilichi, 
naaTinumDi nETi daaka; 
paapamaTule nilichi nilichi, 
taanu wamgipOye nO saKI!
{madhura kawitalu - 1 - 
kusumaamba}

; #(BAwuka} 

*****************************

వలపు ఇతిహాసమునకు ఆశ్వాసములు 


యుగాలు మారినా, తరాలు మారినా 
మారని అంశం ఒకటున్నది, 
అని ఇప్పుడు తెలుసుకొంటిని; 
ప్రేమప్రభలు ప్రతిభావంతమైనవి, 
నీ చూపులు, నీ నవ్వులు, 
నీ పలుకులు, నీ కులుకులు ;
వలపు ఇతిహాసమునకు ఆశ్వాసములు;
ప్రణయ గీతం ప్రబంధమై ; 
భాసించుచున్న ఆ హేతువును; 
నే కనుగొంటిని చెలీ!  

వలపు విరుల దండలు
వెదజల్లే పరిమళాలు 
యుగయుగాలైనా మాయనివీ, 
మారనివీ అని! 
  
[వడ్డాది పాపయ్య బొమ్మ స్ఫూర్తి]

==========================#yugaalu maarinaa, 
taraalu maarinaa 
maarani amSam okaTunnadi, 
ani ippuDu telusukomTini; 
prEmaprabhalu pratiBAwamtamainawi, 
nii chuupulu, nii nawwulu, 
nii palukulu, nii kulukulu ;
walapu itihaasamunaku aaSwaasamulu;
praNaya giitam prabamdhamai ; 
bhaasimchuchunna aa hEtuwunu; 
nE kanugomTini chelI!  

walapu wirula damDalu
wedajallE parimaLAlu 
yugayugaalainaa maayaniwii, 
maaraniwii ani! 

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''
[భావుక ; fb - today ]

6, ఆగస్టు 2015, గురువారం

మదనుని టార్చ్ లైటు

పరిణతి చెందెను మదనుని మేధస్సు
ఎంతో తెలివిగ  కరదీపికను సంపాదించెను  

ఈ నాటికి
కోమలి నవ్వుల కర్పూర దీపికను   
చేకొని ముందుకు సాగె మన్మధుడు
ఇకపై అతనుడు ఓటమి ఎరుగడు    

**********************************
               [మదనుని టార్చ్ లైటు]

**********************************

LINK 1 - అర్జెంటీనాలో "హస్తినాపురము" ... మరో 9 వెన్నెల వెలుగులు 

**********************************

LINK 2 - కోణమానిని తెలుగు ప్రపంచం 
అర్జెంటీనాలో "హస్తినాపురము" - *అర్జెంటీనాలో "హస్తినాపురము" ఉన్నది, తెలుసా!? * *
(అర్జెంటీనమ్ అనే ధాతువు యొక్క లాటిన్ నేమ్ మూలముగా ఒక దేశమునకు పేరు వచ్చింది, 

**********************************

LINK 3 -

Telugu Ratna Malika
Pageview chart 4584 pageviews - 130 posts, last published on Jul 31, 2015