28, మార్చి 2011, సోమవారం

జడ పాయల సౌరభాలు ;



















;;;;;
అబ్బలాలొ! నీ కురులు;
మబ్బులను మరిపించెను ||

ఒప్పుగ మరువం, దవనం ;
ముప్పేటల పరిమళాలు;
తిప్పిన జడ పాయలవీ;
కుప్పలుగా కురిసే వానల
ఎక్కడున్నవీ చూపు? ||

ఏమరక విరబూసే:
తామర పుష్పాల సౌరు;
కోమలి వదనారవింద
మునకు సాటి రాదు కదా!
దిగ దుడుపు ఖచ్చితమే! ||

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి