6, జనవరి 2011, గురువారం

సవా లక్ష గొంతెమ్మ కోర్కెలు [ 3 ]యుగ యుగాలుగా ;
తపసు చేసాను నేను! ;
ముక్కోటి, కొక్కోటి వరముల పట్టిక(list)ను చే(త)దాల్చి!
ముక్కోటి దేవతలు సాక్షాత్కరించారు!

కానీ...
సవా లక్ష గొంతెమ్మ కోర్కెలను ;
వదలి వైచాను, జవ్వనీ!

మనలో మన మాట!
ఇక పైన నాకు ;
అలవి మాలిన అభిలాషలను, కోర్కెలను ,
ఏకరువు పెట్టేటి , అక్కరయె లేదు ;
నీ చిన్ని చిరు నవ్వు , దొరికిందిలే! చెలీ!
అది కదా అతి రహస్యం!!

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి