10, జనవరి 2011, సోమవారం

స్వప్నాలకు పునర్జన్మలు


“వేకువ” లో “మెలకువ” ఉద్భవిస్తుంది! ;
వనరుహ నయనీ!
ప్రతి “రేయి”లో
స్వప్నాలకు పునర్జన్మలు లభిస్తూనే ఉన్నవి :
అప్పటిదాకా జోగుతూన్న నిద్రిత స్వప్నాలు ;
నేత్రాలను విప్పార్చి ; కేరింతలాడ్తూంటాయి:
నీ హేతువుల పుడమిలో
జనిస్తూన్న కారణాన
ఆ కలలన్నీ పావన చరితార్ధములే ఔతూన్నాయి కదా!
ఆ తీపి కలలు అంటూన్నాయి కదా,
తన నిత్య నూతనత్వాన్ని
" ప్రేమ - మరల ప్రేమ లోనే సతతమూ
సంతరించుకుంటూనే ఉంటుంది;
ఈ ఎడ తెగని పౌనః పున్యత
నిరంతరంగా కొన సాగుతూనే ఉన్నప్పటికీ;
ఏ మాత్రమున్నూ విసువు పుట్టించని
దార్శనిక అనుభూతియే కదా అది మరి!!
ఔనా! చెలియా!

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి