7, జులై 2016, గురువారం

భారం! భారం!

1} హఠయోగం;:-
ఆకాశం ఆతప పత్రం; 
ఇలాతలం పాదపీఠం; 
సూర్యప్రభల శఠగోపం; 
ఆకలిదీ హఠయోగం; 
ఆవలితీరం కానరానిది 
;
- [ఆకలిదీ హఠయోగం; ]
;
***********************,

2} కీర్తిభారం :- 
;
నెమలికి - పింఛం ; 
;        భారం! భారం! ; 
ఉడుతకు 
   భారీ కుచ్చుల తోక ;
;                భారం! భారం! ; 
మృగరాజు వదనమున 
                గుత్తంపు జూలు ;
;                         భారం! భారం! ; 
కరిరాజు తొండం ; 
;            భారం! భారం! ; 
పురుషునికి రమణి ; 
;          భారం! భారం! ; 
ఐనప్పటికీ .............
      ఆ బరువు శోబిల్లు 
      బహు సుందరముగా! 
;
కీర్తికాంత కూడ ; 
         అటువంటిదే! 
భారమని ఎంచక ; 
          మోయడానికి 
బహు హుషారు కలిగిఉంటుంది 
                  మానవజాతి!! 
;
 ===============;
;
aakaaSam aatapa patram; 
ilaatalam paadapITham; 
suuryaprabhala SaTha gOpam ; 
aakalidii haThayOgam; 
aawaliteeram kaanaraanidi 
;
************ 
;
2} keertibhaaram :- 
nemaliki pimCam ; 
BAram! BAram! ; 
uDutaku BArii kuchchula tOka ; 
BAram! BAram!  ; 
mRgaraaju wadanamuna guttampu juulu ; 
BAram! BAram!  ; 
kariraaju tomDam ; 
BAram! BAram!  ; 
;
purushuniki ramaNi ; 
BAram! BAram! ; 
ainappaTikii aa baruwu 
SObillu bahu sumdaramugaa! 
keertikaamta kuuDa ; 
aTuwamTidE! ..............
BAramani emchaka ; 
mOyaDAniki 
bahu hushaaru kaligiumTumdi 
maanawajaati!!

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి