7, జులై 2016, గురువారం

సౌలభ్యత

అద్దమునకేల 
       అంత దర్పమ్ము? 
నా రాణి బింబాన్ని ; 
      తనలోన హత్తుకొనె! - 
;
అందుకే  
       ఆ గీర, 
ఇంతింత అని 
చెప్పరానంతటి గర్వమున్నూ! 
;
;  [కవిత - 2 ]
================, 
;
addamunakEla 
    amta darpammu? 
naa raaNi bimbaanni ; 
        tanalOna hattukone! - 
amdukE  
     aa geera,
 imtimta ani 
chepparaanamtaTi 
 garwamunnuu! 
;
;[kawita - 1] 
************************,
;
కవిత - 2  :-
             సౌలభ్యత ;- 
;
విరహవేదనలందు త్రెళ్ళుమనుచు ; 
కాలమ్ము శాసించె! 
ఎడబాటు కూడ ఒక మేలుకే! 
భగ్న ప్రేమా భావములను నింపిన ; 
బంగారు చషకముగ; 
నా హృదిని మార్చినది! 
అందుకే, 
ఇదిగో చెబుతున్నా!
విరహము, 
    ఎడబాటు ఇత్యాది కూడ ; 
సౌలభ్యవంతములె, 
             ప్రేమికునికి!
 ;
=================;
;kawita -2 :- 
             saulabhyata ;- 
wirahawEdanalamdu treLLumanuchu ; 
kaalammu SAsimche! 
eDabATu kUDa oka mElukE! 
bhagna prEmaa 
bhaawamulanu nimpina ; 
bamgaaru chashakamuga; 
naa hRdini maarchinadi! 
amdukE, idigO chebutunnA!
wirahamu, 
eDabATu ityaadi kUDa ; 
saulabhya wamtamule, 
                     prEmikuniki!
;

=================;

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి