8, జులై 2016, శుక్రవారం

అనుభవైకవేద్య సుధా రస స్వీకారము

నన్ను వదలి ; 
ఆమె - 
నిర్దాక్షిణ్యంగ వెడలినది, 
శిఖరము కొస పైకి; 
;
పర్వతశృంగము నుండి ; 
ఇటు ధూళిని విసిరివేసినది, 
చివరి మెట్టున కూర్చున్న 
        నాకు సమ్మతమే! - 
;
ఆమె పదధూళి కొరకు ; 
నిరంతరము  .........
ఎదురుచూచుచుండుటలోని 
ఆనంద మది ; 
నా ఒక్కనికే సొంతము! 
అది అనుభవైకవేద్య
             సుధా రస స్వీకారము! 
;
========================   ; 
;
nannu wadali ; 
aame - 
  nirdaakshiNyamga ; 
weDalinadi, Sikharamu kosa paiki; 
parwataSRmgamu numDi ; 
iTu dhuuLini wisiriwEsinadi, 
chiwari meTTuna 
kuurchunna naaku sammatamE! - 
aame padadhULi koraku ; 
niramtaramu 
eduruchuuchuchumDuTalOni 
                           aanamda madi ; 
naa okanikE somtamu! 
adi 
anubhawaikawEdya 
            sudhaa rasa sweekaaramu! 
;

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి