7, జులై 2016, గురువారం

ముఖబింబం

అద్దమున చూచింది నా చెలియ ;
ముడిచింది మోమును బహు కినుకతో;
కలికి వేరొకతె
తనకు పోటీగ వచ్చెనని తలచి!
;
- [ అమరశిల్పిజక్కన -
       నిలువుమా! నిలువుమా! నీలవేణీ! .....  }
;
; - {తనకు పోటీ}
========================,
;
addamuna chuucimdi naa cheliya ;
mOmu muDichimdi kinukatO;
kaliki wErokate
tanaku pOTIga wachchenani talachi!
;
- [ amaraSilpijakkana -
      niluwumA! niluwumA! }
;
*****************************,
; [mukhabimbam ; ముఖబింబం ]

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి